Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ

Để có thể được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, bài viết cần phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung và thể thức như sau:

I. Gửi bài viết

- Tác giả gửi bài viết trên Hệ thống gửi bài trực tuyến. Tạp chí không nhận bài gửi qua email.

- Tác giả gửi bài viết chưa được xuất bản hoặc không đang được xem xét xuất bản bởi tạp chí khác.

- Tác giả có thể được yêu cầu chỉnh sửa bài viết về một số nội dung, thể thức trình bày trước khi bài được tiếp nhận.

II. Chuẩn bị bản thảo

- Bài viết không quá 20 trang. Nếu vượt quá số trang, tác giả phải trả thêm phí.

- Bài viết được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word, trang khổ A4, canh lề 2,5 cm, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 pt, dòng đơn, đánh số trang.

- Bài viết bao gồm các phần: Tựa (tiếng Việt và tiếng Anh), Tác giả và Địa chỉ, Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh), Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh), Giới thiệu, Vật liệu và Phương pháp, Kết quả và Thảo luận, Kết luận, Lời cảm tạ (nếu có), Tài liệu tham khảo. KHÔNG kèm Phụ lục, Chú thích ở cuối trang (footnote).

- Các phần: Giới thiệu, Vật liệu và Phương pháp, Kết quả và Thảo luận, Kết luận được đánh số thứ tự. Các phần: Tóm tắt, Lời cảm tạ, Tài liệu tham khảo KHÔNG đánh số thứ tự.

- Cách trình bày và đánh số thứ tự các phần như sau: tiêu đề cấp 1 viết hoa, in đậm; tiêu đề cấp 2 viết hoa chữ cái đầu tiên, in đậm; tiêu đề cấp 3 viết hoa chữ cái đầu tiên, in nghiêng.

Ví dụ:

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. The shallots and the pathogen isolate

2.2. In vitro tests for direct antifungal activity of plant extracts against F. oxysporum

2.2.1. Inhibitory effects of plant extracts on the mycelial growth of F. oxysporum

III. Hướng dẫn chi tiết

1. Tựa

- Trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tựa tiếng Việt: viết hoa, in đậm.

Tựa tiếng Anh: viết hoa chữ đầu tiên, danh từ riêng, chữ sau dấu gạch ngang hoặc dấu hai chấm.

- Ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ thông tin, mô tả nội dung nghiên cứu.

- Tên khoa học được viết in nghiêng.

- Tránh dùng từ viết tắt.

2. Tác giả và Địa chỉ

- Viết đầy đủ họ tên của tác giả, không gồm chức danh, học hàm.

- Dùng chỉ số trên (số thứ tự) sau mỗi tên tác giả để chú thích địa chỉ.

- Đánh dấu người chịu trách nhiệm bằng dấu *, cung cấp địa chỉ email.

Ví dụ:

Tô Nguyễn Phước Mai1, Lý Văn Khánh2*, Bùi Lan Anh3 và Trần Thanh Trúc1

1 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

2 Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ

3 Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ

*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Lý Văn Khánh (email: lvkhanh@ctu.edu.vn)

3. Tóm tắt

- Trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh, in nghiêng, tối đa 200 từ.

- Trình bày ngắn gọn mục đích nghiên cứu, phương pháp sử dụng, kết quả chính, kết luận và ý nghĩa.

- Nếu dùng từ viết tắt (lặp lại ít nhất hai lần), thì giới thiệu từ viết đầy đủ ở lần đầu tiên.

- Không trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần Tóm tắt.

4. Từ khóa

- Trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Cung cấp 4-6 từ khóa.

- Tránh từ chung chung và cụm từ bao hàm nhiều khái niệm.

- Viết in nghiêng, cách nhau bằng dấu phẩy.

- Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Ví dụ:

Từ khóa: cá trê lai, Clarias, lai khác loài, nghề nuôi cá trê

Keywords: catfish farming, clarias, hybrid catfish, inter-specific hybridization

5. Giới thiệu

- Trình bày các nội dung: bối cảnh, thực trạng vấn đề nghiên cứu, tầm quan trọng của nghiên cứu, tổng quan tài liệu, xác định vấn đề nghiên cứu, chỉ ra tính mới của nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu.

- Tránh trình bày dài dòng, chi tiết hoặc chỉ liệt kê, tóm tắt những nghiên cứu trước.

6. Vật liệu và Phương pháp nghiên cứu

- Mô tả nghiên cứu một cách đầy đủ, chi tiết để các nhà nghiên cứu khác có thể áp dụng được.

- Các nội dung cụ thể như: thiết kế nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, địa điểm và thời gian nghiên cứu, cỡ mẫu và chọn mẫu, công cụ nghiên cứu và kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích dữ liệu,…

- Các phương pháp đã được công bố phải được trích dẫn nguồn và được mô tả nếu có sự điều chỉnh.

7. Kết quả và Thảo luận

- Trình bày những kết quả/phát hiện qua nghiên cứu, trả lời được câu hỏi nghiên cứu.

- Nên trình bày những kết quả quan trọng, đồng thời trình bày theo thứ tự hợp lý.

- Diễn giải ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không đơn thuần lặp lại số liệu có trong bảng/hình, đặc biệt trung thực với kết quả.

- Thảo luận, giải thích, so sánh với kết quả của các nghiên cứu trước.

- Nêu những hạn chế của nghiên cứu.

8. Kết luận

- Kết luận phải rõ ràng, cô đọng trên cơ sở kết quả của nghiên cứu.

- Nêu ý nghĩa của nghiên cứu, đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

- Không lặp lại kết quả nghiên cứu.

9. Lời cảm tạ

- Cảm ơn các cơ quan, cá nhân đã tài trợ nghiên cứu, hay hỗ trợ về tài chính/kỹ thuật cho tác giả; cảm ơn đồng nghiệp đã giúp đỡ nghiên cứu, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để đứng tên tác giả; cảm ơn đối tượng nghiên cứu đã tham gia;…

- Tên các cá nhân, tổ chức phải được viết đầy đủ.

10. Từ viết tắt

- Chỉ sử dụng từ viết tắt khi từ được lặp lại ít nhất 2 lần trong bài.

- Từ viết tắt cần được giới thiệu ở lần xuất hiện đầu tiên, về sau cần nhất quán sử dụng trong toàn bài.

11. Bảng và Hình

- Trình bày rõ và dễ đọc; bảng có không quá 7 cột số liệu.

- Bảng, hình được đánh số theo số thứ tự, vd: Bảng 1, Bảng 2,..; Hình 1, Hình 2,…

- Tựa bảng nằm phía trên bảng, canh trái, in đậm, viết hoa chữ cái đàu tiên, không có dấu chấm ở cuối tựa.

- Tựa hình nằm phía dưới hình, canh giữa, in đậm, viết hoa chữ cái đầu tiên, không có dấu chấm ở cuối tựa.

- Trích dẫn nguồn nếu sử dụng bảng/hình từ tài liệu khác. Nguồn trích dẫn được đặt dưới cùng của bảng/hình, trong ngoặc đơn, in nghiêng.

Ví dụ:

Bảng 1. Ảnh hưởng của bón lân phối trộn DCAP đến sinh khối khoai lang, khoai mì và khoai mỡ

Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1%(**) và 5% (*); ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê; DCAP: dicarboxylic acid polymer

Hình 1. Tỷ lệ phần trăm hộ dân sử dụng các dấu hiệu trong dự báo lũ

12. Đơn vị đo lường

- Chiều dài, diện tích, thể tích: mm, cm, km, mm2, cm2, m3, µL, mL, L,…

- Khối lượng: g, kg, ng, µg, mg, kg, t, Da, kDa,…

- Nồng độ: nM, µM, mM, M, %, µg/L, mg/L, g/L,..

- Viết cách số một khoảng trắng (ví dụ: 5 L, 5 kg, 5 ppm,…) trừ phần trăm và nhiệt độ (ví dụ: 5%, 60°C)

- Số thập phân dùng dấu phẩy và số từ hàng ngàn trở lên dùng dấu chấm.

- Phương pháp dùng số thập phân căn cứ vào mức độ đo lường của phương pháp nghiên cứu.

13. Tên khoa học

Tên khoa học được viết in nghiêng, viết từ đầy đủ ở tựa bài và trong lần viết đầu tiên, về sau cần nhất quán sử dụng từ viết tắt trong toàn bài.

14. Trích dẫn trong bài viết

Nguồn trích dẫn

Trích dẫn trong ngoặc đơn (Parenthetical citation)

Trích dẫn trong câu (Narrative citation)

Một tác giả

Ghi họ của tác giả và năm

(Lê Văn Cát, 2007)

(Luna, 2020)

Lê Văn Cát (2007)

Luna (2020)

Hai tác giả

Ghi họ của hai tác giả cách nhau bởi “và” hoặc “&”, và năm

(Salas & D’Agostino, 2020)

(Trương Thủ Khoa & Trần Thị Thu Hương, 1993)

Salas and D’Agostino (2020)

Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993)

Ba tác giả trở lên

Ghi họ tác giả đầu tiên, theo sau là “và ctv.” hoặc “et al.” và năm

("và ctv.", "et al." không viết in nghiêng)

(Martin et al., 2020)

(Mai Đình Yên và ctv., 1992)

Martin et al. (2020)

Mai Đình Yên và ctv. (1992)

Tác giả là một cơ quan, tổ chức

Ghi tên cơ quan và năm, có thể viết tắt (nếu cần)

Trích dẫn lần đầu:

(National Institute of Mental Health [NIMH], 2020)

Trích dẫn lần sau:

(NIMH, 2020)

Trích dẫn lần đầu:

National Institute of Mental Health (NIMH, 2020)

Trích dẫn lần sau:

NIMH (2020)

Nhiều tài liệu

Cách mỗi tài liệu bằng dấu chấm phẩy, sắp xếp theo bảng chữ cái

(Mitchell and Smith 2017; Thomson et al., 2015)

(Nardin et al., 2016; Nguyễn Hải Hòa & Nguyễn Văn Quốc, 2017; William, 2020)

Mitchell and Smith (2017) và Thomson et al. (2015)

Nardin et al. (2016), Nguyễn Hải Hòa và Nguyễn Văn Quốc (2017) và William (2020)

Nhiều tài liệu cùng tác giả

Ghi họ của tác giả và các năm theo thứ tự

(Brown, 1982, 1988, 1993)

Brown (1982, 1988, 1993)

Nhiều tài liệu cùng tác giả và cùng năm xuất bản

Ghi họ tác giả, năm kèm theo chữ cái a,b,c

(Napier, 1993a, 1993b)

(Nguyễn Thùy Trang & Võ Hồng Tú, 2016a, 2016b)

Napier (1993a, 1993b)

Nguyễn Thùy Trang và Võ Hồng Tú (2016a, 2016b)

Trích dẫn từ nguồn thứ cấp

Ghi tác giả và năm của tài liệu gốc + “trích dẫn bởi” hoặc “as cited in” + tác giả và năm của tài liệu thứ cấp

(Rabbitt, 1982, as cited in Lyon et al., 2014)

(Culver, 2006, as cited in Jones, 2009)

*Trong danh mục TLTK chỉ liệt kê tài liệu thứ cấp

Rabbitt (1982, as cited in Lyon et al., 2014)

Culver (2006, as cited in Jones, 2009)

Trích dẫn nguyên văn

Ghi tác giả và năm cùng với trang viết.

Đối với những đoạn trích < 40 từ, để trong dấu ngoặc kép. Đối với đoạn trích > 40 từ, viết riêng đoạn mới, lùi đầu dòng.


It is concluded that “addressing the issue of school dropout not only affects the education system, but may also serve as a prevention effort for the welfare, mental health, and corrections systems” (Webber, 2018, p. 82).

Others have contradicted this view, suggesting:

These overload issues can reach across the lifespan and affect individuals in many ways. As related issues continue to emerge, counselors will need to be aware of potential mental health problems stemming from technology overload and continue to research and develop the skills needed for effective interventions. In the digital age, these capabilities will be crucial in helping clients regain and maintain a healthy balance of life, work, and technology. (Scott et al., 2017, p. 605)

Webber (2018) concludes that “addressing the issue of school dropout not only affects the education system, but may also serve as a prevention effort for the welfare, mental health, and corrections systems” (p. 82).

Scott et al. (2017) suggested:

These overload issues can reach across the lifespan and affect individuals in many ways. As related issues continue to emerge, counselors will need to be aware of potential mental health problems stemming from technology overload and continue to research and develop the skills needed for effective interventions. In the digital age, these capabilities will be crucial in helping clients regain and maintain a healthy balance of life, work, and technology. (p. 605)

Lưu ý: Đối với tài liệu tiếng Việt, ghi đầy đủ họ tên của tác giả.

15. Tài liệu tham khảo

- Danh sách tài liệu tham khảo chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn trong bài viết.

- Không sử dụng chú thích ở cuối trang (footnote) để thay thế cho danh sách tài liệu tham khảo.

- Liệt kê Tài liệu tham khảo theo định dạng APA (the American Psychological Association reference style).

Trong đó:

· Họ tác giả được viết trước và viết đầy đủ; tên tác giả viết chữ cái đầu có dấu chấm (Lưu ý: đối với tài liệu tiếng Việt, ghi đầy đủ họ tên của tác giả).

· Các tác giả được viết cách nhau bằng dấu phẩy, thêm ký hiệu “&” vào trước tác giả cuối cùng.

· Sắp xếp các tài liệu theo thứ tự bảng chữ cái của họ tác giả đứng đầu.

· Các tài liệu có cùng tác giả thì được sắp xếp theo năm xuất bản.

· Các tài liệu có cùng tác giả và cùng năm xuất bản thì được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên tài liệu, đồng thời thêm vào các chữ cái a, b, c,…sau năm xuất bản.

· Từ dòng thứ hai thụt đầu dòng 1,27 cm.

Loại tài liệu

Hướng dẫn

Sách

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of work: Capital letter also for subtitle (edition). Publisher. DOI (if available)

Denham, S. A. (1998). Emotional development in young children. Guilford Press.

Rabinowitz, F. E. (2019). Deepening group psychotherapy with men: Stories and insights for the journey. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000132-000

Belcher, W. (2019). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success (2nd ed.). University of Chicago Press.

Sách biên soạn, không tác giả

Editor, E. E. (Ed.). (Year). Title of work: Capital letter also for subtitle. Publisher. DOI (if available)

Leitch, M. G., & Rushton, C. J. (Eds.). (2019). A new companion to Malory. D. S. Brewer.

Sách biên soạn, có tác giả

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of work: Capital letter also for subtitle (E. Editor, Ed.). Publisher. DOI (if available)

Malory, T. (2017). Le morte darthur (P. J. C. Field, Ed.). D. S. Brewer.

Sách dịch

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of work: Capital letter also for subtitle (T. Translator, Trans.). Publisher. (Original work published YEAR) DOI (if available)

Foucault, M. (1995). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). Vintage Books. (Original work published 1977).

*Trích dẫn trong bài viết: (Foucault, 1977/1995)

Chương sách biên soạn

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)

Armstrong, D. (2019). Malory and character. In M. G. Leitch & C. J. Rushton (Eds.), A new companion to Malory (pp. 144-163). D. S. Brewer.

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú & Glencross, B. (2016). Dinh dưỡng và thức ăn cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Trong Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên). Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững (trang 109-136). Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Bài viết đăng trên tạp chí

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), page range. DOI (if available)

Flórez, M., Carbonell, M. V., & Martínez, E. (2007). Exposure of maize seeds to stationary magnetic fields: Effects on germination and early growth. Environmental and experimental botany, 59(1), 68-75.

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House”. PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Bài viết đăng trong kỷ yếu hội nghị (dạng sách)

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of paper. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title of proceedings (page range). Publisher. DOI or URL (if available)

Morgan, R., Meldrum, K., Bryan, S., Mathiesen, B., Yakob, N., Esa, N., & Ziden, A. A. (2017). Embedding digital literacies in curricula: Australian and Malaysian experiences. In G. B. Teh & S. C. Choy (Eds.), Empowering 21st century learners through holistic and enterprising learning: Selected papers from Tunku Abdul Rahman University College International Conference 2016 (pp. 11-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4241-6_2

Bài viết đăng trong kỷ yếu hội nghị (dạng tạp chí)

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of paper. Title of Journal, volume number(issue number), page range. Publisher. DOI or URL (if available)

Chaudhuri, S., & Biswas, A. (2017). External terms-of-trade and labor market imperfections in developing countries: Theory and evidence. The Academy of Economics and Economic Education, 20(1), 11-16. https://search-proquest-com.elibrary.jcu.edu.au/docview/1928612180?accountid=16285

Báo cáo tại hội nghị


Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year, month day). Title of Contribution [Type of contribution]. Conference Name, Location. DOI or URL (if available)

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States. https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf

McDonald, E., Manessis, R., & Blanksby, T. (2019, July 710). Peer mentoring in nursing - improving retention, enhancing education [Poster presentation]. STARS 2019 Conference, Melbourne, Australia. https://unistars.org/papers/STARS2019/P30-POSTER.pdf

Văn bản của cơ quan, tổ chức

Government Department. (Year). Document title (Publication No). URL

Organization Name. (Year). Title of report. URL

US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publication No. 02-2650). http://www.nhlbi .nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf

United States Government Accountability Office. (2019). Performance and accountability report: Fiscal year 2019. https://www.gao.gov/assets/710/702715.pdf.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2017). Quyết định ban hành quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Số 1224/QĐ-BGDĐT). http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2176

Luận văn, luận án được xuất bản

Author, A. A. (Year). Title of doctoral dissertation or master thesis (Publication No.) [doctoral dissertation or master’s thesis, Name of Institution], Name of database. DOI

Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No. 27542827) [doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI

Luận văn, luận án không được xuất bản

Author, A. A. (Year). Title of doctoral dissertation or master's thesis (doctoral dissertation or master’s thesis). Name of Institution.

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders (doctoral dissertation). University of Virginia.

Tain, F. H. (1999). Impacts of aquaculture extension on small-scale Oreochromis niloticus production in northeastern Thailand (master’s thesis). University of Michigan.

Website

Author, A. A. (Year, month day). Title. URL

Mitchell, J.A. (2017, May 21). How and when to reference. https://www.howandwhentoreference.com.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...