Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Quy định về xuất bản tạp chí khoa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6815/QĐ-ĐHCT ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tôn chỉ và mục đích
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ có nhiệm vụ (i) ưu tiên phổ biến và trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học của viên chức và sinh viên Trường và của các nhà khoa học và các cơ quan ngoài trường; (ii) góp phần thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học vào sự phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là của Đồng bằng sông Cửu Long; (iii) góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín và chất lượng của Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2: Nội dung xuất bản
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ là Tạp chí đa lĩnh vực, công bố các công trình nghiên cứu về các lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục; kỹ thuật và công nghệ, môi trường, tài nguyên, nông nghiệp, thủy sản, kinh tế, luật, khoa học chính trị và các lĩnh vực liên quan khác.

Điều 3: Đối tượng được đăng bài
1) Ưu tiên cho bài viết của viên chức, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ
2) Viên chức, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của các Trường, Viện nghiên cứu và các cơ quan trong nước và ngoài nước.

Điều 4: Xuất bản và phát hành
1) Tạp chí được xuất bản 9 kỳ/năm, gồm 6 kỳ tiếng Việt (2 tháng/kỳ), 3 kỳ tiếng Anh (4 tháng/kỳ). Tạp chí được chia thành 4 lĩnh vực (gọi là phần A, B, C và D) gồm (i) Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường; (ii) Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học; (iii) Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; và (iv) Phần D: Kinh tế và Pháp luật.
2) Hình thức của Tạp chí là khổ 19 x 26 cm; tổng số trang của mỗi kỳ xuất bản là 300 trang; số lượng phát hành 300 bản mỗi kỳ và được in tại thành phố Cần Thơ.
3) Kỳ xuất bản của Tạp chí theo giấy phép xuất bản được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Mỗi kỳ xuất bản khoảng 50-60 bài.
4) Các số xuất bản đặc biệt (chuyên đề) từ các hội nghị, hội thảo của các đơn vị trong Trường phải đăng ký kế hoạch hằng năm và được Hội đồng biên tập thông qua. Số đặc biệt tùy theo lĩnh vực sẽ thay cho số định kỳ phát hành của lĩnh vực đó. Trong một số trường hợp, nếu hội nghị, hội thảo có nguồn kinh phí (thẩm định và xuất bản) thì có thể được xem xét xuất bản số đặc biệt riêng không thay số định kỳ.
5) Nộp lưu chiểu và phát hành: Tạp chí nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Thư viện Trường Đại học Cần Thơ, Cục Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ.
6) Tạp chí được phát hành trong cả nước và đăng toàn văn các bài báo trên trang thông tin điện tử (website) của Tạp chí để truy cập miễn phí. Tạp chí được phát tặng một số trường, viện nghiên cứu, hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý, cá nhân trong nước có liên quan về chuyên môn và có hợp tác với Trường.

Chương II: TÁC GIẢ VÀ THỂ LỆ GỬI BÀI

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của tác giả gửi bài
1) Tác giả gửi bài có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về thể lệ đăng bài trên Tạp chí, chỉnh sửa và hoàn chỉnh bài viết theo yêu cầu của người thẩm định và Ban biên tập, Trưởng tiểu ban thẩm định chuyên đề.
2) Thứ tự tên của các tác giả được sắp xếp theo quy định, vị trí tên của tác giả thể hiện tương xứng với vai trò đóng góp đối với công trình công bố trong bài báo. Tác giả gửi bài chịu trách nhiệm về việc sắp xếp thứ tự các tác giả của bài viết và tên của các đồng tác giả.
3) Viên chức của Trường có bài báo được xuất bản trên Tạp chí được tính giờ chuẩn theo Quy định quản lý công tác chuyên môn đối với viên chức giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ và được công nhận điểm công trình trong nghiên cứu khoa học và xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư.

Điều 6: Thể lệ gửi bài
1) Bài viết gửi cho Tạp chí được thực hiện trực tuyến (online) và phải tuân thủ theo quy định được hướng dẫn tại website của Tạp chí. Nội dung bài viết gửi trực tuyến được soạn thảo bằng tập tin Microsoft word.
2) Bài tổng quan không quá 30 trang, bài báo khoa học không quá 16 trang và bài thông báo khoa học không quá 8 trang khổ A4, dòng đôi, kiểu chữ (font) TimesNewRoman, kích thước 12.
3) Bài viết phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 200-250 từ; có thêm tựa bài viết, các từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
4) Cuối bài viết ghi rõ họ tên, học vị, chức danh, địa chỉ liên hệ (có số điện thoại di động và hộp thư điện tử), đơn vị công tác để thuận lợi cho việc liên lạc trao đổi thông tin. Ban biên tập không gửi lại tác giả bản thảo và các thông tin có liên quan nếu bài không được chọn xuất bản và sẽ phản hồi qua thư điện tử lý do nếu bài không được đăng. Tác giả (nhóm tác giả) có quyền giới thiệu 1-3 người thẩm định cho bài viết nhưng việc chọn người thẩm định là do Trưởng tiểu ban thẩm định hoặc Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập quyết định.
5) Bài viết gửi đăng không đảm bảo các quy định về thể lệ thì Ban biên tập có quyền từ chối và phản hồi lại tác giả qua thư điện tử.
6) Khi bài viết bị từ chối, tác giả không được yêu cầu thay đổi người thẩm định mà có thể giải trình thêm về bài viết, Trưởng tiểu ban thẩm định hoặc Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập sẽ quyết định có thẩm định lại hay không và thông báo cho tác giả gửi bài biết.

Điều 7: Điều kiện bài báo được xuất bản trên Tạp chí
1) Bài viết gửi đăng trên Tạp chí phải là bài chưa gửi đăng hoặc xuất bản trên các tạp chí hay các hình thức xuất bản chính thức khác; hoặc chỉ gửi cho các tạp chí hay các hình thức xuất bản khác khi có kết luận từ chối bài viết của Ban biên tập.
2) Bài gửi đăng phải có nội dung liên quan đến một trong các lĩnh vực của Tạp chí. Bài viết được đánh giá thông qua thẩm định độc lập và chỉ được đăng khi đã được sửa chữa hoàn chỉnh theo góp ý của thẩm định, Trưởng tiểu ban thẩm định và Ban biên tập; Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập là người quyết định cuối cùng về bài được đăng và thời gian đăng.
3) Tạp chí không chịu trách nhiệm về sự trùng lập của bài viết được đăng trong Tạp chí với một hay nhiều tạp chí khác. Tác giả bài viết phải chị trách nhiệm về việc đăng bài trùng lập với tạp chí khác (nếu có).
4) Bài viết sau khi được thẩm định, biên tập và định dạng, Ban biên tập sẽ gửi đến tác giả nộp bài và xác định là bài được chấp nhận để đăng trong số gần nhất.

Chương III: THẨM ĐỊNH, THÙ LAO THẨM ĐỊNH VÀ LỆ PHÍ NỘP BÀI

Điều 8: Quyền hạn, trách nhiệm và vai trò của người thẩm định
1) Người thẩm định cho bài viết là các nhà khoa học trong và ngoài Trường, có cùng chuyên môn hoặc gần chuyên môn với nội dung bài viết, có khả năng đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu, có uy tín, có nhiều công trình được công bố.
2) Người thẩm định được Trưởng tiểu ban thẩm định mời. Người thẩm định có nhiệm vụ đánh giá nội dung khoa học của bài viết một cách khách quan, trung thực theo quy định của Tạp chí và hoàn thành công việc theo đúng thời gian quy định.
3) Người thẩm định có quyền gửi ý kiến riêng cho Ban biên tập về nội dung, chất lượng bài viết và các vấn đề khác (nếu cần). Ban biên tập sẽ không công bố tên người thẩm định.
4) Thời gian thẩm định bài viết được thông báo bằng thư điện tử gửi đến người thẩm định.
5) Thù lao thẩm định bài được chi trả theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 9: Các bước thẩm định
Quy trình thẩm định bài báo gửi đăng gồm các bước sau đây và được thực hiện trực tuyến (online):
1) Ban biên tập nhận bài viết trực tuyến từ tác giả, tiến hành kiểm tra nội dung và hình thức của bài viết. Tiếp nhận hoặc từ chối bài viết (có nêu lý do) và gửi thư điện tử thông báo đến tác giả.
2) Bài đạt yêu cầu ở bước 1 sẽ được Ban biên tập chuyển đến Trưởng tiểu ban thẩm định xin ý kiến về việc giới thiệu người thẩm định cho bài viết; ngược lại sẽ có phản hồi tác giả qua thư điện tử.
3) Trưởng tiểu ban giới thiệu người thẩm định cho bài viết.
4) Ban biên tập mời người thẩm định bài viết.
5) Ban biên tập nhận kết quả thẩm định và chuyển đến tác giả để chỉnh sửa bài viết; quá trình này có thể lặp lại nhiều lần đến khi có sự thống nhất, đồng ý của người thẩm định.
6) Trưởng tiểu ban thẩm định xem xét, cho ý kiến (duyệt) là đồng ý hoặc từ chối bài viết.
7) Ban biên tập tiến hành biên tập bài viết, sau đó trình Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập xem xét, phê duyệt cho phép xuất bản.
8) Bài viết được duyệt của Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập sẽ được chuyển lên website ở dạng bài báo được chấp nhận, chờ xuất bản. Thời gian xuất bản bài báo tùy vào số lượng bài nộp của Tạp chí, mức độ ưu tiên của bài viết và do Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập quyết định.
9) In ấn, phát hành và công bố trên website bài báo chính thức được xuất bản.

Điều 10: Lệ phí nộp bài
1) Tác giả phải nộp lệ phí gửi bài trước khi bài được thẩm định. Hình thức nộp lệ phí được công bố trên website của Tạp chí và được thông báo qua thư điện tử gửi đến tác giả. Nếu tác giả có yêu cầu rút bài thì sẽ không được hoàn trả lệ phí gửi bài.
2) Lệ phí nộp bài là 500.000 đồng/bài.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Điều khoản thi hành
1) Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Các quy định trước đây trái với quy định này đều không còn giá trị.
2) Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những điều không hợp lý, Tòa soạn Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ tham mưu đề xuất để điều chỉnh cho phù hợp./.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Đã ký)

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...