Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ ĐĂNG TRÊN BẢN TIN TRƯỜNG ĐHCT

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC
1. CƠ SỞ THỰC HIỆN
1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:
a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi gởi bài đăng trên Bản tin Đại học Cần Thơ số định kỳ.
b. Phạm vi áp dụng: Các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường.
1.2. Văn bản áp dụng: Giấy phép xuất bản số 35/GP.XBBT-STTTT ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ.
1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: BBT: Ban biên tập Bản tin; TG: Tác giả bài viết là viên chức hoặc sinh viên của Trường.
2. NỘI DUNG QUY TRÌNH
2.1. Thành phần hồ sơ: bài viết gởi đăng Bản tin thuộc các hoạt động như hướng dẫn tại website http://sj.ctu.edu.vn.
2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 30 ngày.
2.3. Trả kết quả: Kết quả được xuất bản trên Bản tin định kỳ với 02 phiên bản in và trực tuyến.
II. LƯU ĐỒ

==========================

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI ĐĂNG BẢN TIN TRƯỜNG ĐHCT

Bản tin Đại học Cần Thơ được Sở Thông tin và Truyền thông, TP. Cần Thơ cấp giấy phép số 35/GP.XBBT-STTTT ngày 27 tháng 11 năm 2012. Bản tin xuất bản 01 kỳ/tháng, tối đa 32 trang, số lượng 500 bản/kỳ. Bản tin nhằm giới thiệu các hoạt động trong tháng của Trường Đại học Cần Thơ đến các cán bộ, viên chức và sinh viên của Trường, các cơ quan trong nước, đặc biệt là các đơn vị hợp tác của Trường.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ liên tục nhận bài viết từ các đơn vị và xét duyệt để đăng trong Bản tin hàng tháng. Thời hạn Ban Biên tập xét duyệt các bài viết để xuất bản vào ngày 15 hàng tháng.

Địa chỉ gởi bài viết: tapchidhct@ctu.edu.vn

Hướng dẫn viết bài trên các chuyên mục của Bản tin:

Nội dung

Yêu cầu

Hoạt động tiêu điểm

Thông tin về các họat động quan trọng (mang tính tiêu điểm) của Trường trong tháng về tất cả các mặt đào tạo, khoa học công nghệ, đối nội/đối ngoại,… cũng có thể là tin ở cấp đơn vị (Khoa/Viện/Trung tâm/Phòng Ban/Đoàn thể) nếu có tính nổi bật, ví dụ như hội nghị, hội thảo khoa học, ký kết hợp tác,…)

- Đơn vị phụ trách: Tất cả các Phòng/Ban và các đơn vị, đặc biệt là TTTT&QTM.

- Nội dung tin: ~250-500 từ, có 02 ảnh tiêu biểu kèm theo tiêu đề.

Hoạt động Đào tạo

Thông tin về đào tạo là những thông tin cấp Trường và đơn vịnhư: hội thảo/hội nghị về đào tạo, mở mới ngành đào tạo, bảo vệ luận án tiến sĩ và thạc sĩ, khai giảng năm học hay ngành học, ký kết các hợp tác đào tạo, tuyển sinh các bậc học,…

- Đơn vị phụ trách: P. ĐT, K.SĐH, TTTT&QTM, các đơn vị

- Nội dung tin:~250-300 từ, có 02 ảnh tiêu biểu kèm theo tiêu đề.

Hoạt động Khoa học Công nghệ

Thông tin về khoa học công nghệ cấp Trường và cấp đơn vị như: các kết quả nghiên cứu khoa học mới, nghiệm thu các đề tài cấp nhà nước/ Bộ/ Tỉnh; ký kết các chương trình NCKH với các Trường/Địa phương trong và ngoài nước; giới thiệu các dự án mới có qui mô lớn;…

- Đơn vị phụ trách: P. QLKH, P. HTQT, các đơn vị, TTTT&QTM.

- Nội dung tin ~250-300 từ, có 02 ảnh tiêu biểu kèm theo tiêu đề.

Hoạt động Đối nội - đối ngoại

Thông tin về hoạt động đối nội/đối ngoại cấp Trường và khoa như:tiếp các Đoàn khách thăm chính thức; ký kết hợp tác đào tạo và khoa học công nghệ; ký ghi nhớ hợp tác,…

- Đơn vị phụ trách: Phòng HTQT, các đơn vị, TTTT&QTM.

- Nội dung tin khoảng 250-300 từ, có 02 ảnh tiêu biểu kèm theo tiêu đề.

Hoạt động khác

Thông tin về tất cả các hoạt động khác của Trường và đơn vị, kể cả hoạt động của đoàn thể, hội ở cấp Trường và cấp đơn vị.

- Đơn vị phụ trách: các đơn vị

- Nội dung tin khoảng 250-300 từ, có 02 ảnh tiêu biểu kèm theo theo tiêu đề.

Góc sinh viên

Gương người tốt, việc tốt; quan hệ bạn bè, thầy trò; chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập tốt; những vấn đề sinh viên quan tâm, cần chia sẻ...

- Tất cả sinh viên

- Nội dung tin khoảng 250-300 từ, có 02 ảnh tiêu biểu kèm theo theo tiêu đề.

Về hình ảnh hoạt động

Các hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Trường và các đơn vị

- Đơn vị phụ trách: các đơn vị

- Nội dung: có 02 ảnh tiêu biểu kèm theo tiêu đề của mỗi ảnh.

Bài tham luận và bình luận

Là các bài bình luận về một chủ đề nào đó liên quan đến nhiệm vụ của nhà Trường ví dụ như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội, các chủ đề xã hội quan tâm,…

- Tất cả Thầy/Cô và có thể là sinh viên

- Bài viết có nội dung khoảng 1200-1500 từ, có thể có ảnh kèm theo với chú thích tiêu đề.

Các vấn đề khác

Giới thiệu tài liệu học tập (giáo trình mới xuất bản), gương thầy/cô và sinh viên tiêu biểu,…

- Đơn vị phụ trách: các đơn vị

- Nội dung: 100-150 từ có 02 ảnh tiêu biểu kèm theo tiêu đề.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...