Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH VÀ DUYỆT BÀI BÁO

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC
1. CƠ SỞ THỰC HIỆN
1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng
a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gởi đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
b. Phạm vi áp dụng: Viên chức, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Trường và các trường, viện nghiên cứu, các cơ quan trong nước và ngoài nước.
1.2. Văn bản áp dụng: Giấy phép hoạt động động báo in số 200/GP.BTTTT ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1623/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về việc Ban hành Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ; Quyết định số 633/QĐ-ĐHCT ngày 01 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về việc Thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học số định kỳ Trường Đại học Cần Thơ; Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.
1.3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt: TG: Tác giả gởi bài đăng trên Tạp chí; CBTĐ: Cán bộ thẩm định; BBT: Ban biên tập; TTB: Trưởng tiểu ban thẩm định chuyên đề theo lĩnh vực; TBT: Tổng biên tập Tạp chí; P.TBT: Phó Tổng biên tâp Tạp chí; TKTS: Thư ký Tòa soạn.
2. NỘI DUNG QUY TRÌNH
2.1. Thành phần hồ sơ: Bài viết gởi đăng Tạp chí phải đúng với (i) Quy định xuất bản Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ; (ii) Hướng dẫn viết bài gởi đăng Tạp chí.
2.2. Thời gian xử lý: Thời gian từ khi gởi bài đến xuất bản phụ thuộc vào các yêu tố như: thời gian thẩm định, thời gian hiệu chỉnh của TG (có thể thực hiện nhiều lần); các tiêu chí chọn xuất bản.
2.3. Trả kết quả
- Thông báo TG bài viết được đăng hoặc từ chối đăng.
- Bài viết được đăng thể hiện qua hai hình thức trực tuyến và bản in.
II. LƯU ĐỒ

Quy trình xuất bản bài báo khoa họcQuy trình xuất bản bài báo khoa học

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...