Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Thể lệ gửi bài (About the Journal)

1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 101/GP.BTTTT ngày 10 tháng 4 năm 2015; mã số ISSN 1859-2333. Tạp chí thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm công trình của một số Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

2. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ được chia thành 4 phần gồm (i) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường; (ii) Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học; (iii) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; và (iv) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật. Tạp chí công bố và giới thiệu các bài tổng quan (review paper), bài của các công trình nghiên cứu (research paper) và thông báo khoa học (short communication paper) của tác giả trong và ngoài nước. Nội dung công bố là các công trình chưa được xuất bản trên bất kỳ tạp chí nào khác. Tạp chí được xuất bản định kỳ 09 kỳ/năm, trong đó có 03 kỳ xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

3. Bài viết phải tuân thủ theo qui định của Tạp chí và được hướng dẫn chi tiết trên website: sj.ctu.edu.vn

4. Bài viết trên trang khổ A4 (Margins: top/bottom/left/right = 2.5cm), dòng đôi, kiểu chữ Times New Roman, kích thước 11. Bài tổng quan không quá 30 trang, bài của các công trình nghiên cứu không quá 16 trang và bài thông báo khoa học không quá 8 trang.

5. Bài viết phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh không quá 250 từ; có thêm tựa bài viết và các từ khóa bằng tiếng Anh.

6. Bài viết cần đánh dấu tác giả chịu trách nhiệm chính của bài viết với chi tiết về địa chỉ gửi thư, email, điện thoại.

6. Ban Biên tập Tạp chí nhận bài thường xuyên, tổ chức thẩm định và xét duyệt theo qui định của Tạp chí. Các bài gửi đăng đạt yêu cầu sẽ được đăng trên số báo định kỳ phát hành gần nhất.

7. Bài viết gửi đăng tại địa chỉ: sj.ctu.edu.vn

Địa chỉ liên hệ:
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 4, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3 872 157.
Email: tapchidhct@ctu.edu.vn


About the Journal

1. Can Tho University Journal of Science, ISSN 1859-2333, issued (amendments and alterations) Publication License No. 101/GP.BTTTT dated on April 10, 2015.

2. The Journal publishes original research articles, review articles, short communications and technical articles on all aspects of Natural Sciences, Technology and Environment; Agriculture, Fisheries and Biotechnology; Social Sciences, Humanities; and Education and Political Sciences, Economics and Law. Only article that has not been previously published elsewhere, nor is it before another journal for consideration.

3. Manuscripts should contain up to 5 keywords and an abstract of up to 250 words. Each manuscript should not exceed 16 pages (A4) for research and technical articles, 30 pages for a review article and 8 pages for a short communication including figures, charts, diagrams and reference materials, typed in the Times New Roman font with size 11 and double spacing.

4. Manuscripts should be prepared according to the following order: Article title, Author(s), Affiliation(s), Abstract, Keywords, Introduction, Materials and Methods, Theory/calculation (if any), Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements (if any), References.
Each manuscript must be clearly defined and numbered sections. Subsections should be numbered 1, then 1.1, 1.1.1, a, b; then 1.2; etc. The abstract is not included in section numbering.

5. Citations may be made directly or parenthetically. References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication.

6. Online submission: sj.ctu.edu.vn

Please see the detailed instructions to authors at website: sj.ctu.edu.vn

Contact address
Can Tho University Journal of Science
4th Floor, Can Tho University Administration Building
Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam
Tel: (84-0292) 3872 157.
Email: tapchidhct@ctu.edu.vn.

 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...