Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí

1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 101/GP.BTTTT ngày 10 tháng 4 năm 2015; mã số ISSN 1859-2333. Tạp chí thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm công trình của một số Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

2. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ được chia thành bốn (04) phần gồm (i) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường; (ii) Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học; (iii) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; và (iv) Kinh tế và Pháp luật. Tạp chí công bố và giới thiệu các bài tổng quan (review article), bài của các công trình nghiên cứu (research article) và thông báo khoa học (short communication article) của tác giả trong và ngoài nước. Nội dung công bố là các công trình chưa được xuất bản trên bất kỳ tạp chí nào khác. Tạp chí được xuất bản 9 số/năm, trong đó có 3 số xuất bản bằng tiếng Anh.

3. Bài viết gửi đăng phải tuân thủ theo qui định của Tạp chí và được hướng dẫn chi tiết trên website: sj.ctu.edu.vn.

4. Bài tổng quan không quá 25 trang, bài của các công trình nghiên cứu không quá 16 trang và bài thông báo khoa học không quá 8 trang khổ A4, dòng đôi, kiểu chữ Times New Roman, kích thước 11.

5. Bài viết phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh tối đa 250 từ; tựa bài viết và các từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

6. Ban Biên tập Tạp chí nhận bài thường xuyên, tổ chức thẩm định và xét duyệt theo qui định của Tạp chí. Bài viết gửi đăng được thẩm định thông qua và được Hội đồng biên tập duyệt đăng sẽ được xuất bản trên số báo định kỳ; được công bố toàn văn tại website của Tạp chí.

7. Lệ phí gửi đăng bài là 1.000.000đ/bài tiếng Việt; 1.500.000đ/bài tiếng Anh (hoặc 65 USD).

8. Bài viết tiếng Việt gửi đăng tại địa chỉ: sj.ctu.edu.vn.
Bài viết tiếng Anh gửi đăng tại địa chỉ: ctujs.ctu.edu.vn.

Địa chỉ liên hệ:
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 4, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3 872 157.

Email: tapchidhct@ctu.edu.vn


About the Journal

1. Can Tho University Journal of Science, ISSN 1859-2333 is published according to the publication license No. 101/GP.BTTTT dated on April 10, 2015 of the Ministry of Information and Communications.

2. The Journal publishes original research articles, review articles, short communications and technical articles on all aspects of Natural Sciences, Technology and Environment; Agriculture, Fisheries and Biotechnology; Social Sciences, Humanities and Education; Economics and Law. The article has not been earlier published in any other journal and is not being considered for publication elsewhere.

3. Manuscripts should contain up to 5 keywords and an abstract of up to 250 words. Each manuscript should not exceed 16 pages (A4) for research and technical article, 25 pages for a review article and 8 pages for a short communication including tables, figures and references, typed in the Times New Roman font with size 11 and double spacing.

4. Manuscripts should be prepared according to the following order: Article title, Author(s), Affiliation(s), Abstract, Keywords, Introduction, Materials and Methods, Theory/Calculation (if any), Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements (if any), References. Each manuscript must be clearly defined and numbered sections. Subsections should be numbered 1, then 1.1, 1.1.1, a, b; then 1.2; etc. The abstract is not included in section numbering; neither are Acknowledgements and References.

5. Citations may be made directly or parenthetically. The references should be arranged, but not numbered, first alphabetically and then further sorted chronologically if necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication. The detailed instructions to authors are available at the Journal website.

6. Submission fees: 1,500,000 VND (or 65 USD)

7. Online submission: ctujs.ctu.edu.vn

Contact address
Can Tho University Journal of Science
4th Floor, Can Tho University Administration Building
Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam
Tel: (84-292) 3872 157
Email: tapchidhct@ctu.edu.vn

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...