Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 71
Tạp chí: Aquaculture and Environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam, Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, Thời gian tổ chức: Ngày 3-5 tháng 4 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 21
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 71
Tạp chí: IFS 2014, 4th International Fisheries Symposium, Địa điểm: Indonesia, Thời gian: 30-31 tháng 10 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 266
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 532
Tạp chí: The general Meeting of the Association of Japanese Geographers; from 27 March 2014 - 30 March 2014, at Kokushikan University, Japan
Số tạp chí (2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Số tạp chí (2014) Trang: 267
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, IFS 2014, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
Số tạp chí 01(2014) Trang:
Tạp chí: IFGTM 2014, September 26, Cantho
Số tạp chí 1(2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Số tạp chí 5(2014) Trang:
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
Số tạp chí 4(2014) Trang: 79
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
Số tạp chí (2014) Trang: 101
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
Số tạp chí 1(2014) Trang: 30
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
Số tạp chí 1(2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
Số tạp chí 1(2014) Trang: 48
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
Số tạp chí 1(2014) Trang: 72
Tạp chí: Aquaculture and Environment: A focus in the Mekong delta, Vietnam 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang: 79
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish 2014
Số tạp chí 5(2014) Trang: 42-51
Tạp chí: The 5th International Seminar of JSPS Core-to-Core Program: Collaborative Project for Soil and Water Conservation in Southeast Asian Watersheds. 6-7 August, 2014. Kyushu University, Japan
Số tạp chí (2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 282
Tạp chí: the 19th IAHR-APD Congress 2014, 21-24 September 2014, Hanoi, Vietnam
Số tạp chí (2014) Trang: 25-34
Tạp chí: Advanced Approaches to Intelligent Information and Database Systems


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...