Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2017
Số tạp chí (2017) Trang: 709-720
Tạp chí: 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems

Matrix factorization technique has been successfully used in recommender systems. Currently, many variations are developed using this technique, e.g., biased matrix factorization, non-negative matrix factorization, multi-relational matrix factorization, etc. In the context of multi-relational data, this paper proposes another multi-relational approach for recommender systems by including all of the information from latent factor matrices to the prediction functions so that the models have more data to learn. To validate the proposed approach, experiments are conducted on standard datasets in recommender systems. Experimental results show that the proposed approach is promising.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2017) Trang: 215-222
Tạp chí: 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam
Số tạp chí (2017) Trang: 132-137
Tạp chí: 2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, 24-25/11/2017, Hà Nội, Việt Nam
Số tạp chí (2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
Số tạp chí (2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...