Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
Liên kết:

Stock derivatives plays a significant role in stock markets of developing countries. Empirical studies show that the introduction of stock derivatives has positive effects on spot markets at the first stage of establishment. The objective of this study is to enrich the literature in this field by measuring the impact of introduction of Index future trading on spot market returns in Vietnam. Data used in this study is weekly closing VN30-Index during the period from February 6th, 2012 to September 18th, 2019. Using OLS and GARCH (1,1) models, the empirical findings reveal that the introduction of Index future contract trading leads to an increase in the spot market returns (VN30-Index). Specifically, the VN30-Index increased by 0,013% in the period after stock derivatives trading. This result supports the view that derivatives trading contributes to stabilizing the spot market.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2020) Trang: 83–90
Tạp chí: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Số tạp chí 6(2020) Trang: 38-45
Tạp chí: Giáo dục DEPISA (Developing Educational Professionals in Southeast Asia)
Số tạp chí 0(2020) Trang: 260-277
Tạp chí: The first international conference in Economics and Business, Can Tho University
Số tạp chí (2020) Trang: 474-507
Tạp chí: Enseignement/apprentissage du français. Regards croisés.
Số tạp chí (2020) Trang: 612-617
Tạp chí: 2020 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, November 27-28, 2020 at Ho Chi Minh City, Vietnam
Số tạp chí 0(2020) Trang: 559-573
Tạp chí: The first international conference in Economics and Business, Can Tho University
Số tạp chí (2020) Trang: 507-536
Tạp chí: The first international conference in economics & business, December 6th 2019, Can Tho University
Số tạp chí (2020) Trang: 216-220
Tạp chí: Symposium on Application of Advanced Technologies In Agriculture (AATA), Van Hien University, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số tạp chí (2020) Trang: 308-326
Tạp chí: Proceeding the first international conference in economics & business, Can tho university, School of economics, 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 1-7
Tạp chí: International Conference On Computational Physics in Emerging Technologies (ICCPET)
Số tạp chí (2020) Trang: 159-175
Tạp chí: LANGKAWI INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH (LICM2020), Malaysia, 28/03/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 91-102
Tạp chí: International Symposium on Application of Advanced Technologies in Agriculture
Số tạp chí (2020) Trang: 186-199
Tạp chí: International Symposium on Application of Advanced Technologies in Agriculture
Số tạp chí (2020) Trang: 476-500
Tạp chí: International Conference on Higher Education in Vietnam and Asia
Số tạp chí (2020) Trang: 126-130
Tạp chí: The 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering ( KSE 2020), Can Tho City, Vietnam, 12-14 November 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 456-464
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE 2020, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 27-28 August 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 282-291
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
Số tạp chí Prof. Andrew Harding, Prof. Pip Nicholson, A/Prof. Nguyen Thi Que Anh, A/Prof.Vu Cong Giao, Dr. Bui Tien Dat, Velizar Damyanov(2020) Trang: 5-12
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: ASIAN CONSTITUTIONAL LAW RECENT DEVELOPMENTS AND TRENDS
Số tạp chí 100(2020) Trang: 36-49
Tạp chí: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business
Số tạp chí (2020) Trang:
Tạp chí: The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), tổ chức từ ngày 12 - 14/11/2020 tại Đại học Cần Thơ
Số tạp chí (2020) Trang: 538-552
Tạp chí: International Conference On Business And Finance 2020, 27-28 August 2020 University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam,
Số tạp chí (2020) Trang:
Tạp chí: Sustainable Agricultural Development in Vietnam Experience of Asian Countries
Số tạp chí (2020) Trang: 237-244
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...