Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 476-500
Tạp chí: International Conference on Higher Education in Vietnam and Asia
Số tạp chí (2020) Trang: 126-130
Tạp chí: The 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering ( KSE 2020), Can Tho City, Vietnam, 12-14 November 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
Số tạp chí (2020) Trang: 456-464
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE 2020, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 27-28 August 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 282-291
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
Số tạp chí Prof. Andrew Harding, Prof. Pip Nicholson, A/Prof. Nguyen Thi Que Anh, A/Prof.Vu Cong Giao, Dr. Bui Tien Dat, Velizar Damyanov(2020) Trang: 5-12
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: ASIAN CONSTITUTIONAL LAW RECENT DEVELOPMENTS AND TRENDS
Số tạp chí 100(2020) Trang: 36-49
Tạp chí: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business
Số tạp chí (2020) Trang:
Tạp chí: The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), tổ chức từ ngày 12 - 14/11/2020 tại Đại học Cần Thơ
Số tạp chí (2020) Trang: 538-552
Tạp chí: International Conference On Business And Finance 2020, 27-28 August 2020 University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam,
Số tạp chí (2020) Trang:
Tạp chí: Sustainable Agricultural Development in Vietnam Experience of Asian Countries
Số tạp chí (2020) Trang: 237-244
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 245-253
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 219-227
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
Số tạp chí 1(2020) Trang: 23-42
Tạp chí: New Trends in Educational Assessment and Quality Assurance, 25-10-2020, hội thảo online;
Số tạp chí (2020) Trang: 19-24
Tạp chí: The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)
Số tạp chí 1(2020) Trang: 383-393
Tạp chí: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business
Số tạp chí 0(2020) Trang: 27-33
Tạp chí: ICIIT 2020: Proceedings of the 2020 5th International Conference on Intelligent Information Technology
Số tạp chí 0(2020) Trang: 154-158
Tạp chí: ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing
Số tạp chí (2020) Trang: 91-101
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Law on the State of emergency
Số tạp chí (2020) Trang: 34-41
Tạp chí: The International Conference on Advanced Computing and Applications 2019
Số tạp chí 0(2020) Trang: 129-133
Tạp chí: ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing
Số tạp chí (2020) Trang: 165-169
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
Số tạp chí (2020) Trang:
Tạp chí: IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future
Số tạp chí 0(2020) Trang: 40-45
Tạp chí: ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing
Số tạp chí (2020) Trang: 79-84
Tạp chí: KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING (KSE 2020)
Số tạp chí (2020) Trang: 124-136
Tạp chí: The first international Conference in Economics & Business


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...