Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
Số tạp chí 1(2013) Trang: 257
Tạp chí: Hội nghị Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và giảng viên trẻ khối các trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 60
Tạp chí: HN Công nghệ sinh học toàn quốc KV phía Nam lần 3
Số tạp chí 1(2013) Trang: 377
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí 2(2013) Trang: 518
Tạp chí: HN khoa học sinh học toàn quốc
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số tạp chí (2013) Trang: 269
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 391
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí 1(2013) Trang: 418
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí 1(2013) Trang: 148
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 192
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 44
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 5(2013) Trang: 1001
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật
Số tạp chí 1(2013) Trang: 68
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...