Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 77
Tác giả: Ngô Quang Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 398-402
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 93
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 111
Tác giả: Trần Văn Hừng
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 165
Tác giả: Trần Hữu Danh
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 173
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 191
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 205
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 213
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 221
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 415
Tạp chí: HN Công nghệ sinh học toàn quốc
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả của chương trình TS mekong
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 542
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...