Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 197-205
Tải về

Abstract

The organic degradation is the activities of microorganisms in carbon and nitrogen cycle. The six best isolates composed of cellulolytic bacteria, amylolytic bacteria and proteolytic bacteria together with mesophile and thermophile were evaluated organic wastes degradation ability in an organic ? waste degrading experimental model (10 ? liter bioreactor). The experiment was a randomized completely design with four replications and the experiment had eight treatments to study organic wastes degradation ability of the isolates in 22 days; Temperature, pH, % lost waste-volume, % reduced waste dry-weight, organic matter, N total, C/N ratio, CO2, CH4 gas and bacterial population were recorded in the different times.

The results showed that mesophylic cellulolytic isolate [C1 treatment] reached to most appropriate parameters as temperature, pH, C/N ratio for matured compost, high bacterial population in comparison to control and other treatments. Furthermore, low amounts of CO2 and CH4 gas releasing during the degradation process of these isolates did not affect to environment; Biowaste degradation process reached to maximum at 16-18 days after incubation and this isolate will be chosen to study in later experiment.

Keywords: organic wastes, organic-degrading bacteria, mesophylic bacteria, thermophylic bacteria, composts 

Title: Biological treatment of municipal solid waste: 10-litre bioreactor experimental model

Sự phân hủy hữu cơ là do sự hoạt động của các vi sinh vật trong chu trình cacbon và nitơ. Sáu dòng vi khuẩn phân hủy cellulose, tinh bột và protein gồm cả nhóm ái nhiệt và bình nhiệt tốt nhất được đánh giá khả năng phân hủy chất hữu cơ trong mô hình thí nghiệm phân hủy rác thải hữu cơ (bình lên men có dung tích 10 lít). Thí nghiệm với 8 nghiệm thức, lập lại 4 lần và kéo dài trong 22 ngày. Các chỉ tiêu như nhiệt độ, pH, % thể tích sụt giảm, % trọng lượng khô, hàm lượng chất hữu cơ, N tổng số, tỉ lệ C/N, hàm lượng khí CO2, CH4 và mật số vi khuẩn được ghi nhận theo từng thời điểm thích hợp.

Kết quả cho thấy nghiệm thức C1 (chủng vi khuẩn phân giải cellulose bình nhiệt) đạt được các chỉ tiêu phù hợp nhất trong xử lý rác thải như nhiệt độ, pH, tỉ lệ C/N lúc rác hoai, mật số của vi khuẩn phân hủy cellulose tăng lên rất cao, khác biệt so với nghiệm thức đối chứng và các nghiệm thức còn lại. Hơn nữa, nghiệm thức này có lượng khí CO2, CH4 thải ra thấp, không gây ảnh hưởng đến môi trường; quá trình phân hủy rác xảy ra mạnh vào 16-18 ngày sau khi ủ và dòng vi khuẩn này được chọn để cho những nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: rác thải hữu cơ, vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ, vi khuẩn bình nhiệt, vi khuẩn ái nhiệt, phân hữu cơ

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 189-198
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 195-202
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 93-102
Tải về
(2019) Trang: 248-257
Tạp chí: HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM: TÁI CẤU TRỤC HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA VIẾT NAM CHO CÁC THẬP NIÊN ĐẦU CỦA THẾ KỸ XXI
1 (2012) Trang: 364
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...