Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 93-102
Tải về

ABSTRACT

Three best amylolytic bacterial isolates composing of one mesophylic isolate [5c isolate] and two thermophylic isolates [e2 and f isolate] (Ha thanh Toan et al., 2008) were conducted in 10-litre bioreactors to evaluate organic wastes degradation ability. The experiment was a completely randomized design with four replications including eight treatments for 22 days; Temperature, pH, % lost waste-volume, % reduced waste dry-weight, organic matter, N total, C/N ratio, CO2, CH4 gas and bacterial population were recorded as functions of time. The results showed that the treatment using mesophylic isolate [5c isolate] and thermophylic isolate [f isolate] reached to most appropriate parameters. Furthermore, low amounts of CO2 and CH4 gas of these isolates are good indicators in terms of protection of environment.

Keywords: amylolytic bacteria, composts, mesophylic bacteria, organic wastes, thermophylic bacteria 

Title: Organic-waste degradation ability of amylolytic bateria

TóM TắT

Ba dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy tinh bột tốt nhất gồm hai dòng vi khuẩn ái nhiệt (dòng e2 và dòng f) và một dòng vi khuẩn bình nhiệt (dòng 5c)(Hà Thanh Toàn et al., 2008) được sử dụng để đánh giá khả năng phân hủy rác thải hữu cơ trong thí nghiệm với bình lên men 10 lít. Thí nghiệm được bố trí để đánh giá khả năng phân hủy rác trong 22 ngày với 8 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Các chỉ tiêu như nhiệt độ, pH, % thể tích sụt giảm, % trọng lượng khô mất đi, chất hữu cơ, N tổng số, tỉ lệ C/N, khí CO2, và CH4 cũng như mật số vi khuẩn phân giải tinh bột được ghi nhận. Kết quả cho thấy hai nghiệm thức A2(nghiệm thức có chủng vi khuẩn bình nhiệt 5c) và A4 (nghiệm thức có chủng vi khuẩn ái nhiệt f) đạt được các chỉ tiêu phù hợp nhất trong xử lý rác thải. Hơn nửa hai nghiệm thức này có lượng khí CO2 và CH4 thải ra thấp, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Từ khóa: phân hữu cơ, rác thải hữu cơ, vi khuẩn phân hủy tinh bột, vi khuẩn bình nhiệt, vi khuẩn ái nhiệt 

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 189-198
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 195-202
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 197-205
Tải về
(2019) Trang: 248-257
Tạp chí: HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM: TÁI CẤU TRỤC HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA VIẾT NAM CHO CÁC THẬP NIÊN ĐẦU CỦA THẾ KỸ XXI
1 (2012) Trang: 364
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...