Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2018 (2018) Trang:
Tạp chí: Journal of Material Cycles and Waste Management

Converting rice straw or rice husk into biochars is one of the most effective ways to reuse them. This study examined the effect of rice variety and pyrolysis temperature on the properties of biochars, produced from rice straw and rice husk of Koshihikari (a typical rice variety of Japan) and IR50404 (a typical rice variety of Vietnam), in the temperature range from 300 to 800 °C. Biochars produced at high pyrolysis temperatures (> 500 °C) showed higher surface area (approximately 3 times) and higher Si content (by more than 15%), but lower H/C and O/C ratios in comparison with biochars produced at lower temperature. With regard to rice variety, Japanese Koshihikari biochars possessed higher Si content (almost 20%), but lower specific surface area and O/C and H/C ratios than Vietnamese IR50404 rice residue biochars. The surface area of Vietnamese-rice-straw biochars at 600 and 700 °C was ~ 30% more than Japanese-rice-straw biochars, while the surface area of Vietnamese-rice-husk biochars was slightly more than that of Japanese-rice-husk biochars. Higher Si content in Japanese Koshihikari biochars was predicted as one of the main reasons for the lower surface area in their biochars, due to the higher possibility of pore-filling or blocking by silica.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...