Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18/2020 (2020) Trang: 97-103
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ thuốc nhuộm methyl da cam (MO) trong dung dịch nước bằng than sinh học được sản xuất từ lục bình. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ MO bao gồm pH, khối lượng than sinh học, nồng độ thuốc nhuộm ban đầu, thời gian tiếp xúc và kích thước than sinh học được xác định. Hai mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir và Freundlich được sử dụng để phân tích dữ liệu hấp phụ cân bằng. Hai mô hình động học biểu kiến bậc một và bậc hai đã được sử dụng trong nghiên cứu động học hấp phụ. Khả năng loại bỏ tối ưu thuốc nhuộm MO bằng than sinh học (khoảng 15 mg/g) thu được ở pH 2,0; 0,02 g than sinh học; và trạng thái cân bằng đạt được sau 120 phút tiếp xúc. Hệ số tương quan của mô hình động học biểu kiến bậc hai lớn hơn so với của mô hình bậc nhất, chứng tỏ quá trình hấp phụ MO phù hợp với mô hình động học biểu kiến bậc hai. Mô hình đẳng nhiệt Langmuir cho thấy sự phù hợp tốt hơn so với mô hình Freundlich do hệ số tương quan lớn hơn. Tóm lại, than sinh học lục bình có thể được sử dụng làm chất hấp phụ hiệu quả, chi phí thấp và thân thiện với môi trường cho thuốc nhuộm MO trong dung dịch.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...