Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3+4 (2014) Trang: 56-66
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hàm lượng, hấp thu dưỡng chất NPK trong cây miá và đánh giá khả năng cung cấp dưỡng chất NPK cho cây mía khi có bón bã bùn mía. Thí nghiệm 1 gồm 4 nghiệm thức phân bón (NPK, NP, NK và PK) và thí nghiệm 2 gồm 2 nghiệm thức (NPK-BBM và NPK-KBBM) được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên ở Cù Lao Dung ? Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang. Kết quả thí nghiệm cho thấy đất phù sa hàm lượng dưỡng chất N, P, và K trong thân và lá mía của tất cả các nghiệm thức cao nhất vào các giai đoạn sinh trưởng ban đầu và giảm dần đến khi thu hoạch. Khoảng hàm lượng N, P và K của nghiệm thức bón đủ NPK được ghi nhận trong thân là 0,68 ? 1,64%N; 0,33 ? 0,57% P2O5 và 1,23 ? 2,56% K2O và trong lá 0,33 ? 1,30%N; 0,18 ? 0,40% P2O5 và 0,63 ? 3,26% K2O. Đất phù sa trên hai địa điểm cho thấy không bón N, P và K đều đưa đến năng suất thấp hơn so với bón đủ N, P và K, với lượng NPK mà cây mía lấy đi là 326 - 328 kgN/ha; 146 - 188kgP2O5/ha và 622 - 918 kgK2O/ha. Không bón lân và kali đưa đến hấp thu lân và kali trong cây mía thấp so với bón đầy đủ NPK. Không bón N, P và K trên đất phù sa của hai vùng trồng mía ở ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều đưa đến năng suất thấp hơn so với bón đầy đủ từng loại dưỡng chất này. Bón NPK có kết hợp bón bã bùn mía giúp gia tăng hấp thu đạm và năng suất mía đường trên đất phù sa của hai địa điểm, nhưng chỉ tăng hấp thu lân, kali trên đất phù sa ở Long Mỹ so với bón NPK mà không kết hợp bón bã bùn mía.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...