Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 176-181
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Có nhiều biện pháp để cải thiện yếu tố bất lợi về độc chất nhôm và sắt trong đất phèn trồng lúa, trong đó, việc sử dụng vi sinh vật là một trong những giải pháp có tiềm năng cao. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của các chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa các dòng vi khuẩn kháng nhôm, sắt (Rhodopseudomonas sp. VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02) lên độ phì nhiêu và chất lượng đất phèn. Thí nghiệm hai nhân tố gồm các chế phẩm hữu cơ chứa các dòng vi khuẩn và bốn mức phân đạm khác nhau (100, 75, 50 và 0 kg N ha-1) được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên trên nền đất phèn thu từ Phụng Hiệp, Hậu Giang trong điều kiện nhà lưới. Kết quả cho thấy chế phẩm hữu cơ vi sinh có chủng dòng vi khuẩn R. palustris VNW64 và chế phẩm hữu cơ vi sinh có chủng bốn dòng vi khuẩn R. palustris VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02 giúp tăng hàm lượng đạm hữu dụng (NH4+) trong đất lần lượt tương ứng với 20,28 và 48,59% so với nghiệm thức không sử dụng chế phẩm. Ngoài ra, ở hai nghiệm thức này hàm lượng nhôm trao đổi (Al3+) giảm xuống tương ứng với 22,20 và 46,50%, trong khi hàm lượng sắt (Fe2+) trong đất được giảm tương ứng với 15,48 và 35,04% so với nghiệm thức không chủng vi khuẩn.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...