Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (supplement) (2008) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development

Fifteen young cross-bred Sindhi cattle (Red Sindhi x "Yellow" breed) were used to develop response curves relating growth rate and feed conversion with protein from cassava leaf meal (CLM), on a basal diet of rice straw sprayed with a mixture of urea/molasses (10% urea) (to provide 1 kg urea per 100 kg straw). A small quantity of local grasses was also supplied at 1% of body weight (in fresh matter). The levels of CLM were 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1% of live weight (in DM).Observed intakes of the CLM on the supplementary treatments were 0.25, 0.48, 0.65 and 0.64% of live weight, equivalent to 92, 79, 62 and 56% of the amounts offered. DM intake, live weight gain and feed conversion were improved with significant linear trends according to the level of supplementation with CLM crude protein.It is concluded that CLM can be used as a major source of by-pass protein in cattle rations based on urea-supplemented rice straw to improve growth performance and feed conversion.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...