Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Liên kết:

A research on effects of crop and variety on biomass productivity and chemical composition of maize was conducted in Bui Huu Nghia ward, Binh Thuy district, Can Tho city. The objective of the study was to assess the effects of crop and variety on biomass yield and chemical composition of two maize hybrids. The experiment was designed in a 2*2 factorial arrangement with three replicates. The first factor is the planting crop (dry and rainy season) and the second is maize hybrids (forage maize and fodder maize from white maize for human consumption). Analysis parameters include: germination rate, yield and chemical composition of the two maize cultivars. Fodder maize was the highest germination rate (73.65%) while forage maize was 58.56%. Maize in dry season has a germination rate of 86.41%, higher than the rainy season (45.80%). Crop and variety influences on growth rate, fresh matter yield and chemical composition of maize (Pvariety, biomass has a higher yield of green matter and chemical composition than fodder maize. Maize biomass yielded DM, DM yield and CP yield were 50.76, 19.94 and 2.91 tons/ha, respectively. Fodder maize grown in the dry season has the highest DM yield (22.65 tons/ha). In the interaction between crop and maize variety, the yield of green matter, chemical composition of maize was not statistically significant, except DM yield was different (P

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...