Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
219 (2017) Trang: 70-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các chế phẩm vi sinh đến khả năng sinh khí và nồng độ các khí NH3 và H2 S sinh ra từ quá trình ủ yếm khí phân bò. Phân bò được trộn/không trộn với các chế phẩm vi sinh và chứa trong lọ nhựa dung tích 1.000 ml, được bố trí theo mô hình hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT): (1) ĐC (Đối chứng): không bổ sung chế phẩm vi sinh; (2) KM1: bổ sung chế phẩm KM1 ở tỷ lệ 0,5 g/100 g phân bò; (3) KM2: bổ sung chế phẩm KM2 ở tỷ lệ 0,5 g/100 g phân bò; (4) Yucca: bổ sung chế phẩm KMPC-CT3 ở tỷ lệ 0,5 ml/100 g phân bò và (5) Trico: bổ sung chế phẩm Tricoderma-ĐHCT ở tỷ lệ 0,5 g/100 g phân bò và 3 lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chế phẩm vi sinh dùng trong thí nghiệm không ảnh hưởng đến lượng khí sinh ra từ quá trình ủ phân bò trong điều kiện yếm khí ở thời điểm 10 ngày sau khi ủ. Các chế phẩm vi sinh có tác dụng làm giảm NH3 ở các NT thí nghiệm (dao động từ 5,75-9 ppm) so với ĐC, thấp nhất ở nghiệm thức KM1, đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y không khí chuồng nuôi (giới hạn tối đa là 10 ppm). Tuy nhiên, nồng độ khí H2S sinh ra vào cuối thí nghiệm vẫn còn cao yêu cầu vệ sinh thú y không khí chuồng nuôi.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...