Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
220 (2017) Trang: 60-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Một nghiên cứu được tiến hành để đánh giá hiệu quả của việc bổ sung urea phân giải chậm trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng sữa bò ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Mười hai con bò sữa HF(HFxLS) trong giai đoạn 2-3 tháng đầu của chu kỳ sữa thứ 3, 4-5 tuổi được bố trí theo mô hình khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại. Bốn NT là 4 mức urea phân giải chậm: 0 g (UR0), 20 g (UR20), 40 g (UR40) và 60 g (UR60). Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá năng suất và chất lượng sữa bò khi bổ sung các liều lượng khác nhau của urea phân giải chậm trong khẩu phần. Thức ăn hỗn hợp (TAHH), bã khoai mì, rơm, cỏ Mồm được cho ăn tương ứng với khối lượng 8, 3, 5 và 25 kg/ngày đối với các NT. Vật chất khô (DM) ăn vào không bị ảnh hưởng bởi các NT, tuy nhiên hàm lượng mỡ sữa khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...