Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
77 (2017) Trang: 82-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Liên kết:

An experiment was conducted to evaluate the effects of dietary supplementation of beta-glucan (Glu) at different levels in the diets on the performances, feed conversion ratio and servival proportion of commercial Cobb broiler chickens. Total 320 Cobb500 chickens at 1 day of age were divided into 4 groups of 4 treatments. The control (Glu0) was basal diet without any beta-glucan supplementation in the diet, other treatments were Glu0.3 (0.3g/kg feed), Glu0.6 (0.6g/kg feed) and Glu0.9 (0.9g/kg feed). Average daily gain (ADG) from birds fed with 3 supplemented level diets with Glu0.6 (60,2 g/day), Glu0.9  (60.6 g/day ) were higher than that from Glu0.3 (57.8 g/day) and control (57.0 g/day). Feed intake was non significant differences between 4 treatments. Howevers, there were slightly lower feed conversion ratio (FCR) in Glu0.6 (1.75 g feed/g gain) and Glu0.9 (1.73 g feed/g gain) compared with Glu0.3 (1.88 g feed/g gain) and control (1.85 g feed/g gain). Moreover, E.coli content in the chickens feces was highest in the chickens fed control (1.79 x106 CFU/g  feces) and lowest in Glu0.6 (1.73 x 106CFU/g feces). The morbility and mortality of chickens fed Glu0.6 was lowest (15.0% and 3.75%) in comparision with control diet (31.3% and 12.8%). In conclusion, it should be better in growing performance of broiler Cobb chickens when suplementation of beta-glucan at 0.6 g/kg feed to diet insteat of using antibiotic in commercial broiler diet. 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...