Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/09/2020

Ngày nhận bài sửa: 29-09-2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Evaluation of yield and chemical composition of sweet potato vine and tuber by-products as feed for livestock in Binh Tan district, Vinh Long province

Từ khóa:

Củ, phụ phẩm, khoai lang, năng suất, thành phần hoá học

Keywords:

Sweet potato, Ipomoea batatas, yield, chemical composition, tuber, by-product

 

ABSTRACT

The study was conducted in 15 households planting sweet potato in Tan Thanh and Thanh Loi communes of Binh Tan district, Vinh Long province and the laboratory of ruminant production techniques, Department of Animal Sciences, College of Agriculture, Can Tho University from October 2019 to March 2020. The sweet potato variety studied was Japanese purple sweet potato with a surveyed area of ​​100 m2 per household. The objective of the study was to evaluate the yield and chemical composition of sweet potato vines and tubers. For sweet potato vines, the results showed that the yield was quite high, ranging from 2.04 to 3.03 tons/ha. Dry matter (DM), ash and crude protein (CP) contents considerably fluctuated, while ether extract (EE) was stable. Mean DM, CP, neutral detergent fiber (NDF) and EE were 13.67, 11.01, 41.71 and 3.36%, respectively. Harvested sweet potato tubers had the yield to be 26.97 tons/ha and the yield of their by-products (tubers did not meet commercial standards concerning the tuber size and other agents) was 4.76 tons/ha. The chemical composition of sweet potato tuber by-product had a negligible fluctuation with DM value of 27.94%, CP 3.12%, ash 2.97%, ADF 7.78%, NDF 20.84% ​​and EE 1%.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại 15 hộ trồng khoai lang thuộc xã Tân Thành và xã Thành Lợi thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và Phòng thí nghiệm Kỹ thuật chăn nuôi gia súc nhai lại, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020. Giống khoai lang được nghiên cứu là khoai lang tím Nhật với diện tích khảo sát là 100 m2/hộ. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá năng suất và thành phần hoá học của dây khoai lang và củ khoai lang phụ phẩm nhằm sử dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Đối với dây khoai lang, kết quả cho thấy năng suất chất xanh khá cao, dao động từ 2,04 đến 3,03 tấn/ha. Hàm lượng vật chất khô (DM), khoáng (ash) và protein thô (CP) dao động khá lớn và béo thô (EE) có sự biến động nhỏ, với các giá trị trung bình tương ứng là: 13,67, 11,01, 41,71 và 3,36%. Đối với củ khoai lang phụ phẩm (củ không đáp ứng tiêu chuẩn liên quan đến kích cỡ và các tiêu chuẩn khác), năng suất được ước tính chiếm đến 4,76 tấn/ha, trong khi năng suất củ khoai thương phẩm là 26,97 tấn/ha. Thành phần hóa học củ khoai lang phụ phẩm dao động không đáng kể. Củ khoai lang phụ phẩm có giá trị DM là 27,94%, CP 3,12%, ash 2,97%, ADF 7,78%, NDF 20,84% và EE là 1%.

Trích dẫn: Hồ Thanh Thâm và Mai Trương Hồng Hạnh, 2020. Năng suất và thành phần hóa học của dây và củ khoai lang phụ phẩm làm thức ăn cho gia súc, gia cầm tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 87-92.

Các bài báo khác
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...