Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 80-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 24/12/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Seasonal variation of Phytoplankton composition in estuary of Hau river, Soc Trang province

Từ khóa:

Chỉ số đa dạng H’, mùa mưa và mùa khô, thực vật nổi, vùng cửa sông Hậu

Keywords:

Density, estuary of Hau river, phytoplankton, rainy and dry seasons, Shannon-Weiner diversity index (H’), species composition

ABSTRACT

The aim of study was to investigate the seasonal variation of phytoplankton in the estuary of Hau river, Soc Trang province. Phytoplankton samples were collected once a month at high tide and low tide in three sites during for 12 months (form July, 2017 to June, 2018). The results showed that a total of 221 species of phytoplankton were identified, in which 97 species (44%) were diatom (Bacillariophyta), 54 species (24%) were green algae (Chlorophyta), and 16-35 species (7-16%) belonged to other phyla. Species composition of the phytoplankton in the dry season was more diverse than that of in the rainy season. Species number of phytoplankton at high tide was higher than that of at low tide. Diatoms were always the most abundant in all samplings. Mean density of phytoplankton in the rainy season and dry season ranged from 49,595±14,542 to 83,246±29,639 ind/L and from 57,745±37,505 to 109,105±78,261 ind/L, respectively. The diatoms were found to be dominant in all sampling locations. Significant correlation was not observed between temperature or pH and phytoplankton composition in the estuary of Hau river. There were significant positive correlations (p<0.05) between salinity, DO, BOD5, TAN or TN and algae densities. Shannon-Weiner diversity index (H’) varied from 2.7±0.2 to 3.1±0.2 indicating that water quality in study sites ranged from light to moderate pollution. In general, the fluctuation of algae composition in estuary of Hau river was influenced by the seasonal characteristics and tidal regime.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự biến động thành phần thực vật nổi theo mùa ở vùng cửa sông Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng. Mẫu thực vật nổi được thu mỗi tháng 1 lần vào thời điểm nước lớn và nước ròng tại 3 vị trí trong thời gian 12 tháng (từ tháng 07/2017-06/2018). Kết quả đã xác định được tổng cộng 221 loài thực vật nổi, trong đó ngành tảo khuê có 97 loài (44%), tảo lục với 54 loài (24%), các ngành tảo còn lại từ 16-35 loài (7-16%). Thành phần loài thực vật nổi vào mùa khô đa dạng hơn mùa mưa và thời điểm nước lớn có thành phần loài cao hơn thời điểm nước ròng. Tảo khuê luôn chiếm ưu thế qua các giai đoạn khảo sát. Mật độ tảo trung bình vùng cửa sông Hậu vào mùa mưa và mùa khô lần lượt từ 49.595±14.542 đến 83.246±29.639 cá thể (ct)/L và từ 57.745±37.505 đến 109.105±78.261 ct/L. Nhiệt độ và pH không có mối tương quan chặt chẽ với thành phần thực vật nổi ở vùng cửa sông Hậu. Mật độ tảo có mối tương quan thuận có ý nghĩa (P<0,05) với độ mặn, DO, BOD5, TAN và TN. Chỉ số H’ biến động từ 2,7±0,2 đến 3,1±0,2 cho thấy chất lượng nước tại các vị trí thu mẫu từ ô nhiễm nhẹ đến ô nhiễm trung bình. Nhìn chung, sự biến động về thành phần thực vật nổi vùng cửa sông Hậu bị ảnh hưởng bởi tính chất mùa vụ và chế độ thủy triều.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Liên, Âu Văn Hóa, Nguyễn Công Tráng, Nguyễn Thị Khiếm, Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Thanh Phương và Vũ Ngọc Út, 2020. Biến động thành phần thực vật nổi theo mùa ở vùng cửa sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 80-91.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 115-128
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 239-247
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 284-291
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 68-79
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 92-101
Tải về
(2014) Trang: 21
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 266
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
(2014) Trang: 267
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, IFS 2014, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...