Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 24
Tạp chí: Aquaculture and Fisheries: A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
Liên kết:

Seventy two water samples were collected in the lower Hau River to evaluate the fluctuation, stratification, and partial partitioning of water quality during 9 months. Samples were collected monthly at 4 sites that belong to Soc Trang province including Dai Ngai, Long Phu, Kinh Ba, and Tran De. At each site, water samples were also collected in the surface and bottom of the river. The parameters were monitored for temperature, pH, dissolved oxygen (DO), salinity, total suspended solids (TSS), chemical oxygen demand (COD), total ammonia nitrogen (TAN), nitrite (N-NO2-), nitrate (N-NO3-), total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP).

The results indicated that temperature ranged from 26.5~30.5 oC; pH ranged from 7.3~8.8; salinity fluctuated from 0~11 ?; DO levels were high with a range from 4,5 to 7,6 mg/L; TSS were high fluctuation and reached 900 mg/L; COD ranged from 1.6 to 13.8 mg/L. TAN, N-NO2-, N-NO3-, TN and TP ranged from 0.013~0.207; 0.008~0.103; 0.005~0.599; 0.936~2.537; and 0.147~6.033 mg/L, respectively. In the surface water, no significant difference in water quality parameters was found between dry season and rain season (p> 0.05). However, in Kinh Ba and Tran De, salinity and total phosphorus concentrations in dry season were significantly higher than that in rain season (p< 0.05). Salinity, TSS, COD, TAN, TN, and TP in bottom water were higher than that in surface water. In rain season, partial partitioning of water quality among sites was low, and Dai Ngai, Long Phu, and Kinh Ba showed high similarity in water quality. In contrast, in dry season, water quality in lower Hau River was partitioned into two areas Dai Ngai-Long Phu and Kinh Ba-Tran De (Fig 3).

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-111
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 153-165
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 183-191
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 69-76
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 71-80
Tải về
(2014) Trang: 42
Tạp chí: Aquaculture and Environment:A focus in the Mekong delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 202
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW Marriot Hotel-Surabaya-Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...