Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang:
Tạp chí: The 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference Proceedings, University of Economics and Law, Vietnam; 28/05/2018 - 01/06/2018
Liên kết:

The study applied protection motivation theory to assess the awareness and respones to cope with flood risk from farmers in the Vietnamese Mekong Delta. Data from the study were collected by interviewing 431 farmers directly in three provinces and city, including An Giang province, Hau Giang province and Can Tho city. The results from descriptive statistical methods showed that most of farmers have awareness and a high resilience against flood risk. The cognitive risk assessment for flood risk showed that about 35.03% of farmers were aware of flood risks. Farmers have also taken measures to cope with flood risks such as building solid houses, raising the floor higher than flood levels, finding weather information, preparing food storage facilities, etc. The results showed that farmers were not subjective of the risks of floods and always found out the annual information of flood situation to actively response when floods occured. However, due to the constraints of their income, farmers difficultly applied the measures of response.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 202-211
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long trong xu hướng toàn cầu hóa, Khoa Kinh tế - Khu II ĐHCT, 15/12/2017
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...