Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 21-27
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/03/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Extraction of bromelain from ?Cau Duc - Hau Giang? pineapple wastes

Từ khóa:

Bromelain thân, kê?t tu?a sulfate ammonium, phê? phâ?m kho?m Câ?u Đu?c- Hâ?u Giang, sâ?y chân không

Keywords:

Ammonium sulfate precipitation, Cau Duc - Hau Giang pineapple wastes, stem bromelain, vaccuum drying

ABSTRACT

Extraction of enzyme bromelain from non-used part of pineapple from agriculture and food processing industries can give a profit for adding value to these by products, on the other hand it can also minimize the environmental pollution. In this study, the factors affecting on bromelain extraction and preservation were explored. The results showed that among different part of pineapple wastes (stem, leave, fruit) stem was the most appropriate subject for enzyme production. The enzyme was precipitated by 70% ammonium sulfate saturation at 28°C with the protein yield 69.52%. Bromelain powder was obtained by vacuum drying for 24 hours with the moisture content of 1.87% and specific activity of 12.29 TU/mg. The enzymatic activity of the product was almost stabilised for twelve weeks when it was stored in glass bottles at 4oC.

TóM TắT

Tách chiết enzyme bromelain từ phế phẩm kho?m trong công nghiệp chê? biê?n thư?c phâ?m để chuyển chu?ng từ phế phẩm thành sản phẩm có giá trị, mă?t kha?c cu?ng nhă?m la?m giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Với mục tiêu trên, trong nghiên cư?u na?y ca?c ta?c nhân a?nh hươ?ng đê?n trích ly va? ba?o qua?n enzyme bromelain đa? đươ?c kha?o sa?t. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong sô? như?ng phâ?n phê? phâ?m (thân, la?, tra?i) thân khóm là nguồn cơ châ?t thích hợp để sa?n xuâ?t enzyme bromelain. Chế phẩm bromelain được kết tủa vơ?i ammonium sulfate 70%, ơ? nhiệt độ 28oC, cho sa?n lươ?ng 69,52% protein. Bô?t bromelain thu đươ?c bơ?i sấy chân không trong 24 giờ, độ ẩm đạt 1,87% và hoạt lực là 12,29 (TU/mg). Bột enzyme thu đươ?c nên bảo quản ở nhiệt độ lạnh (4oC) trong chai thu?y tinh, co? hoạt tính ổn định trong 12 tuần.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 162-170
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 193-202
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 194-203
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 205-212
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 224-234
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 226-231
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 27-35
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 56-63
Tải về
1 (2013) Trang: 430
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 126
Tạp chí: CAAB 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: The 3rd Young Scientist Seminar In the Asian Core Program (2008-2012) In the JENESYS Program (2009-2010)
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...