Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 203-212
Tải về

ABSTRACT

In order to obtain high quality palm wine (in Tri Ton district, An Giang province) as well as using post-harvest raw materials to increase income for local people, the research was conducted on the basis of survey (i) the influence of harvesting time (morning, afternoon), (ii) the conditions of palm juice treament before harvesting (treament by sodium metabisulfite, ?Sến? wood and the control sample) and (iii) selecting of yeast for making high quality palm wine,

There are 18 yeast trains were obtained from palm juice at different treatment conditions. The treatment conditions did not affect the ability of yeast isolation. However, the ability of the presence of yeast in palm juice could be affected by harvesting time. Selected yeast train, which was isolated from palm juice harvested in afternoon without treatment, showed the best yeast strain for making palm wine with high alcohol content (13-14% v/v).

Keywords: palm juice, collecting time, isolation, yeast, wine

Title: Isolation and screening of yeast strains from palm juice collecting at Tri Ton, An Giang province

TóM TắT

Với mong muốn tạo ra sản phẩm rượu vang thốt nốt từ nấm men thuần chủng, góp phần sử dụng hiệu quả nguyên liệu sau thu hoạch và tăng thu nhập cho người dân địa phương, nội dung nghiên cứu bao gồm (i) khảo sát các yếu tố thời gian thu mẫu (buổi sáng, buổi chiều), (ii) điều kiện xử lý nước thốt nốt đến khả năng phân lập nấm men và (iii) tuyển chọn nấm men có hoạt lực lên men cao.

Kết quả thu được cho thấy có 18 dòng nấm men được phân lập từ nước thốt nốt thu hoạch ở Tri Tôn, An Giang. Điều kiện xử lý nước thốt nốt không ảnh hưởng nhưng thời gian thu hoạch mẫu ảnh hưởng đến khả năng phân lập nấm men. Dòng nấm men tuyển chọn, được phân lập từ nước thốt nốt buổi chiều không xử lý chứng tỏ là dòng nấm men tốt nhất để làm rượu vang thốt nốt có hàm lượng rượu cao (13-14% v/v).

Từ khóa: nước thốt nốt, thời gian thu hoạch, phân lập, nấm men, rượu vang

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 162-170
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 193-202
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 194-203
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 205-212
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 21-27
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 224-234
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 226-231
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 27-35
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 56-63
Tải về
1 (2013) Trang: 430
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 126
Tạp chí: CAAB 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: The 3rd Young Scientist Seminar In the Asian Core Program (2008-2012) In the JENESYS Program (2009-2010)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...