Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
DOI: 10.1080/00397911.2015.1112918 (2015) Trang:
Tạp chí: Synthetic Communications

A facile synthetic method for the construction of 2-substituted-4-oxo-4H-quinolizine-based core structure has been successfully developed. The synthesis made use of a one-pot Stobbe condensation followed by cyclization starting from the commercially available 2-pyridinecarbaldehyde. The structure of the formed 4-oxo-4H-quinolizine-2-carboxylate was fully confirmed by mass spectra, 1H NMR and 13C NMR, correlation spectrography, heteronuclear multiple bond correlation, and heteronuclear single quantum coherence (HSQC) spectra. The ethyl carboxylate moiety was then further functionalized via direct aminolysis by a range of amines to afford the corresponding 4-oxo-4H-quinolizine-2-carboxamides 4a–i in moderate to good yields.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-5
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 1-5
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 138-142
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 36-41
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 6-11
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 74-81
Tải về
Volume 620, Number 1 (2019) Trang: DOI: 10.1088/1757-899X/620/1/012012
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Conference preceeding The 3rd Analytica Vietnam Conference 2013.
50 (2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...