Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 09(2008) Trang: 132-141
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số tạp chí 10(2008) Trang: 185-194
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số tạp chí 15b(2010) Trang: 264-273
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 34-44
Tải về
Số tạp chí 15b(2010) Trang: 38-45
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số tạp chí 17b(2011) Trang: 43-52
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số tạp chí 36(2015) Trang: 64-71
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số tạp chí 28(2013) Trang: 7-16
Tải về
Số tạp chí 09(2008) Trang:
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số tạp chí Võ Thành Danh(2016) Trang: 59-100
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2016) Trang: 1-15
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí David James & Herminia A. Franciso(2015) Trang: 345-368
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Cost-Benefit Studies of Natural Resource management in Southeast Asia
Số tạp chí 2(2015) Trang: 1-12
Tạp chí: Renewables Wind, Water, and Solar
Số tạp chí 12(2014) Trang: 1-39
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Working paper of International Institute for Environment and Development
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 202
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
Số tạp chí 1(2012) Trang: 277
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Enviromental Change and Agriculture Sustainability in the Mekong Delta
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...