Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 10-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/03/2016

Ngày chấp nhận: 26/07/2016

 

Title:

Advantages and disadvantages in formulating and implementing annual land use planning at the district level

Từ khóa:

Kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch cấp huyện, Luật Đất đai

Keywords:

District-level planning, land law, land use plans

ABSTRACT

The 2013 Land law, which came into effect on July 01, 2014, requires that district-level land use plans must annually be conducted at the district level. The district land use plan is seen as a legal basis for land allocation, land lease, land acquisition and land transfer activities. However, varieties of drawbacks have been found in implementing such regulations, especially issues related to land user’s rights, have been. This paper is focused to analyze advantages and disadvantages in formulating and implementing such annual land use plans, both theoretical and practical aspects. Finally, possible solutions and recommendations were proposed in order to address the issues, particularly regarding land user’s rights and interests.

TÓM TẮT

Kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014, công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải được thực hiện ở đơn vị hành chính cấp huyện. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là cơ sở pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, qua thời gian đầu triển khai các quy định về lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, những quy định này đã bộc lộ một số bất cập cần được tháo gỡ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quyền của người sử dụng đất. Bài viết này tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn, bất cập khi lập và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên cả góc độ lý luận và thực tiễn. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp đối với những bất cập đã được phân tích nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Trích dẫn: Phan Trung Hiền và Nguyễn Tấn Trung, 2016. Những thuận lợi và khó khăn khi lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44d: 10-17.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 108-114
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 109-117
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 75-82
Tải về
37 (2021) Trang: 43-51
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội)
(2021) Trang: 302-312
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019
(2021) Trang: 53-63
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019
PHAN TRUNG HIỀN (2021) Trang: 92-107
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019
(2021) Trang: 89-98
Tạp chí: Hoàn thiện khung pháp lý trong phòng chống dịch Covid 19- D9h Văn Lang TP.HCM- 2020
395 (2021) Trang: 28-35
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
2 (2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
1 (2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Prof. Andrew Harding, Prof. Pip Nicholson, A/Prof. Nguyen Thi Que Anh, A/Prof.Vu Cong Giao, Dr. Bui Tien Dat, Velizar Damyanov (2020) Trang: 5-12
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: ASIAN CONSTITUTIONAL LAW RECENT DEVELOPMENTS AND TRENDS
(2020) Trang: 91-101
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Law on the State of emergency
03 (2019) Trang: 21-28 và 56
Tạp chí: Tạp chí kiểm sát
Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam (2019) Trang: 95-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin địa chúng
7 (2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
(2017) Trang: 99-214
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (2018) Trang: 112-117
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 124-129
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 136-142
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 118-123
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
3 (2018) Trang: 57-84
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
11 (2018) Trang: 43-47
Tạp chí: Tạp chí Cộng sản
1 (2018) Trang: 3-10
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nhân lực và khoa học xã hội
11-2016 (2016) Trang: 292-304
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long , tháng 11-2016, tại Trường Đại học Cần Thơ
1/2017 (2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
(2016) Trang: 500-508
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐHCT- 24/11/2016
PGS.TS.Võ Văn Thắng (2014) Trang: 389-394
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Sách chuyên khảo)
01 (2015) Trang: số 39 (trang 1-14)
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Land Grabbing: Perspectives from East and Southeast Asia, ngày 5-6 tháng 6 năm 2015, tại Đại học ChiangMai, Thái Lan
20 (2013) Trang: 28
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
10 (2013) Trang: 20
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Thời báo Kinh tế Sài Gòn
(2008) Trang:
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tham luận được báo cáo trong Hội thảo Khoa học Quốc tế, tại Hà Nội, đang biên soạn kỷ yếu
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...