Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 28-32
Tải về

ABSTRACT

The research about ?Effect of the storage bags to peanut seed?s quality? to be carried out to find the kind of bag to be prolong the germination ability of peanut after harvesting. The random complete block design with six treatments (net bag, paper bag, polyprolen bag, one layer plastic bag, two layer plastic bag and three layer plastic bags) was done in the experiment. The results showed that: After 4 month stored the germination of peanut seed was low (70%-75%) in the net, paper and polyprolen bags while the germination of seeds were high (91%-95%) until 6 month in plastic bag 1-3 layers. Lipid content decreased and seed moisture increased during storage.

Keywords: Peanut seed, post harvest, storage, plastic bag, paper bag    

Title: Effect of storage bags to the Peanut seed?s quality

TóM TắT

Nhă?m duy trì chất lượng hột đậu phộng giống sau thu hoạch ơ? Đô?ng bă?ng sông Cư?u Long, viê?c tìm ra dụng cụ tồn trữ phù hợp cho việc ba?o qua?n đậu phộng giống sau thu hoạch la? yêu câ?u câ?n thiê?t. Thi? nghiê?m ba?o qua?n hột đâ?u phô?ng giô?ng sau thu họach trong ca?c loa?i bao kha?c nhau như: bao lươ?i, bao giâ?y, bao Polyprolen, bao nylon 1 lơ?p, bao nylon 2 lơ?p va? bao nylon 3 lơ?p đa? đươ?c thư?c hiê?n. Kê?t qua? cho thâ?y sau 4 tha?ng tô?n trư? ty? lê? nâ?y mâ?m cu?a ha?t ơ? ca?c nghiê?m thư?c trư? hột trong bao lươ?i, bao giâ?y va? bao polyprolen kha? năng nâ?y mâ?m hột giảm còn 70-75%. Trong khi đó sau 6 tháng tô?n trư? hột chứa trong bao nylon 1 lơ?p, bao nylon 2 lơ?p va? bao nylon 3 lơ?p tỷ lệ hột nâ?y mâ?m là  91% -95% Ha?m lươ?ng lipid trong ha?t gia?m va? â?m đô? ha?t tăng trong suô?t thơ?i gian tô?n trư?.

Từ khóa: Hột đâ?u phô?ng, sau thu hoa?ch, tô?n trư?, bao nylon, bao giâ?y

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 161-166
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...