Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 98-105
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/04/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

Applying the coordinate method toward  the stereometric problems

Từ khóa:

Phương pháp tọa độ, tọa độ hóa

Keywords:

Coordinate method, coordinates chemical

ABSTRACT

Stereometry is an important part of the mathematics curriculum high school today.The stereometric problems are pretty complicated, requiring learners to have good and critical thinking. Solving some stereometric problems is relatively difficult and takes more time, but the use of  coordinate method will make them  much simpler. In this article, we would like to introduce how to apply coordinates method toward the stereometric problems.

TóM TắT

Hình học không gian là một bộ phận quan trọng của chương trình toán trung học phổ thông hiện nay. Các bài toán hình học không gian khá phức tạp, đòi hỏi người học phải có tư duy tốt. Việc giải một số bài toán hình học không gian tương đối khó và tốn nhiều thời gian nhưng nếu giải theo phương pháp tọa độ sẽ đơn giản hơn. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu cách vận dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...