Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 202-208
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The reproductive biology of Bigeye Scad Selar crumenophthamus distributed in the Soc Trang-Bac Lieu coastal areas

Từ khóa:

Sinh học sinh sản,  mùa vụ sinh sản, Selar crumenophthamus, sức sinh sản tương đối

Keywords:

Reproductive biology, Spawning season, Selar crumenophthamus, Fecundity

ABSTRACT

A study on the reproductive biology of Bigeye Scad (Selar crumenophthamus) distributed in the Soc Trang-Bac Lieu coastal areas" was conducted from January to December, 2013. Results of the study showed that the condition factors (CF) of fish ranged from 0.00979 to 0.01082 with the highest CF was observed in May and November and those of lowest in February and March and August. Highest values of the gonad somatic index (GSI) of fish was observed in May and November while the lowest one in February and March. The highest percentages of fish those possessing stage IV gonads found from May and November. Based on CF and GSI, spawning season of Bigeye Scad may occur from May and November. The absolute fecundity of Bigeye Scad ranged from 14,571 to 128,278 eggs, the relative fecundity was 310 eggs/g of female fish. The relationship between body weight and absolute fecundity of fish very closely follow the regression equation: F = 33.44 W1.4378 (R2 = 0.9844) with body weight ranged from 69.01 to 296.91 g / individual.

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu ?Đặc điểm sinh học sinh sản của cá tráo mắt to (Selar crumenophthamus) phân bố ở vùng biển Sóc Trăng, Bạc Liêu? đã được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2013. Kết quả cho thấy hệ số điều kiện (CF) của cá trong thời gian nghiên cứu dao động từ 0,00979- 0,01082. CF cao nhất vào tháng 5 và tháng 11, CF thấp nhất vào tháng 2, tháng 3 và tháng 8. Hệ số thành thục (GSI) cao nhất vào tháng 05 (cá cái 3,81496%; đực 2,86073%) và tháng 11 (cá cái 3,33559%; đực 2,70522%), GSI thấp nhất vào tháng 02, tháng 03 (cái: 2,12915%, đực: 1,88825%). Tỷ lệ thành thục của cá cái và cá đực tăng cao nhất tháng 5 và tháng 11. Điều đó cho thấy mùa vụ sinh sản tự nhiên của cá tráo mắt to phân bố vùng biển Sóc Trăng, Bạc Liêu tập trung chủ yếu vào tháng 05 và tháng 11 trong năm. Sức sinh sản tuyệt đối của cá tráo mắt to dao động từ 14.571 đến 128.278 trứng/cá thể. Sức sinh sản tương đối của cá là 310 trứng/g cá cái với khối lượng thân 69,01-296,91 g/cá thể. Quan hệ giữa khối lượng thân và sức sinh sản tuyệt đối của cá rất chặt chẽ theo phương trình hồi quy: F=33,44W1,4378(R2=0,9844) với khối lượng thân dao động 69,01-296,91 g/cá thể.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 108-114
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 166-176
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 214-221
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 224-231
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 232-240
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 254-264
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 32-39
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 51-60
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 89-99
Tải về
28 (2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh
ISBN: 978-604-913-259-9 (2014) Trang: 337-345
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả của chương trình TS mekong
1 (2013) Trang: 91
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Report of the Workshop on Principles of Improved Fish Pasage at Cross river Obsracles, with Relevance to Southeast Asia
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả …
1 (2012) Trang: 91
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 525
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2011) Trang: 456
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Nghề cá sông Cửu Long
1 (2010) Trang: 38
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...