Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 300-3004
Tạp chí: Hội thảo khoa học - Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, Địa điểm: Hội trường 2, lầu 6, Nhà điều hành; Thời gian: 8 giờ ngày 16/1
1 (2019) Trang: 70-75
Tạp chí: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ
1 (2019) Trang: 270-274
Tạp chí: Ban tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ
1 (2018) Trang: 209-212
Tạp chí: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
1 (2018) Trang: 418-423
Tạp chí: Đổi mới nôi dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễnj
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...