Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 155-164
Tải về

ABSSTRACT

The survey was carried out at Con Khuong and Thot Not District, Can Tho city from February to April 2012 and there were 266 samples of fingerlings and commercial Tra catfish collected. Fish specimens were observed clinical signs and examined parasitic cysts on fresh samples. Results showed that there were two groups of parasites: Myxozoan (including Myxobolus, Henneguya) and  Microsporidia, which created milky white fluid cysts (0.5-3 mm diameter) parasitizing on gills, mesentery, intestine, kidney, gallbladder and muscles of fish. The parasitic cysts in fish contained Myxobolus and Microsporidia while the cysts in other organs only contained Myxobolus or Henneguya. In some cases, however, there was no presence of any parasitic groups in the cysts on mesentery. The rate of cysts infected on fingerlings was 72.34%, and 92.30% for commercial fish. The number of cysts was dependent on parasitic genus (Henneguya, Myxobolus, Microsporedia) and the infected organs; the number of cysts which infected on commercial fish was much more than on fingerlings. These results also showed that there was a great difference on the amount of cysts infected on organs: gills (1-45 cysts/a filament); mesentery (4-25 cysts); intestine (1-5 cysts); kidney (1-2 cysts); gallbladder (1-3 cysts); muscles (1-181 cysts). Almost fish specimens with some signs such as hemorrhage, edematous head or yellow skin, usually had a great amount of cysts much more than healthy fish specimens.  

Keywords: Tra catfish, parasitic cysts, Microsporidia, Myxobolus, Henneguya

Title:    Identification of parasitic groups creating cysts in catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

TóM TắT

Khảo sát 266 mẫu cá tra giống và thương phẩm được thực hiện ở Cồn Khương và Thốt Nốt, Cần Thơ trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2012. Mẫu cá được quan sát dấu hiệu bệnh lý, soi mẫu tươi kiểm tra bào nang ký sinh trùng. Kết quả cho thấy có 2 nhóm ký sinh trùng là Myxozoa (gồm Myxobolus, Henneguya) và Microsporidia tạo ra những bào nang màu trắng sữa có đường kính dao động từ 0,5-3 mm ký sinh trong mang, màng treo ruột, ruột, thận, túi mật và cơ của cá. Bào nang ký sinh trong cơ cá có chứa Myxobolus và Microsporidia, trong khi đó bào nang ở các cơ quan khác chỉ chứa Myxobolus hoặc Henneguya. Ngoài ra, một số trường hợp bào nang nhiễm ở màng treo ruột không thấy xuất hiện bất kỳ nhóm ký sinh trùng nào. Tỉ lệ nhiễm bào nang trên cá giống 72,34%, cá thịt 92,30%. Số lượng bào nang nhiễm phụ thuộc vào giống Henneguya, myxobolus, Microsporedia và cơ quan ký sinh, bào nang nhiễm ở cá thịt nhiều hơn cá giống. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt số lượng bào nang nhiễm ở các cơ quan: mang (1-45 bào nang/cung mang); màng treo ruột (4-25 bào nang); ruột (1-5 bào nang); thận (1-2 bào nang); túi mật (1-3 bào nang); cơ (1-181 bào nang/cá). Hầu hết các mẫu cá có dấu hiệu xuất huyết, phù đầu hoặc vàng da thường có số lượng bào nang nhiễm nhiều hơn mẫu cá khỏe.

Từ khóa: Cá tra, bào nang ký sinh trùng, Microsporidia, Myxobolus, Henneguya

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 101-110
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 116-124
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 125-132
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 131-139
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 167-175
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...