Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
33 (2018) Trang: 86-89
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát khả năng bảo vệ gan của các cao chiết methanol lá cây Vọng cách (Premna serratifolia L.), lá Mơ lông (Paederia lanuginosa) và lá Mơ leo (Paederia scandens) trên dòng tế bào HepG2. Các thí nghiệm đánh giá độc tính và khả năng bảo vệ gan chống lại sự tổn thương do CCl4 gây ra của các cao chiết được thực hiện bằng phương pháp xác định mật số tế bào sống sử dụng bộ Kit CCK8. Dòng tế bào gan HepG2 được gây tổn thương bởi CCl4 (1%) và được bổ sung cao methanol lá cây Vọng cách, lá mơ Mơ lông và lá Mơ leo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các cao chiết không gây độc tính cho tế bào HepG2 ở nồng độ 500 µg/mL. Bên cạnh đó, thí nghiệm còn chứng minh cao chiết methanol lá Vọng cách và lá Mơ lông có hiệu quả trong việc bảo vệ tế bào gan kháng lại độc tính gây ra bởi CCl4 trên dòng tế bào HepG2.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 106-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 41-47
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...