Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 85-90
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 08/04/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Allelopathic effects of extracts from Wedelia trilobata (L.) Hitchc on seed germination

Từ khóa:

Cải củ, cỏ lồng vực, sài đất ba thùy, ức chế nảy mầm, xà lách

Keywords:

Barnyard-grass, germination inhibition, lettuce, radish, Wedelia trilobata

ABSTRACT

Wedelia  trilobata (L.) Hitchc, which is an invasive plant, distributed in many areas in Vietnam. This study was conducted to evaluate the allelopathic potential of this plant in laboratory conditions. The results showed that ethanol, which was extracted in stems, leaves and flowers, effectively inhibited seed germination and growth of barnyard-grass (Echinochloa crus-galli L.), lettuce (Lactuca sativaL.) and radish (Raphanus sativus L.) at the concentration of 5 mg/mL. The quantification of polyphenol and flavonoid contents indicated that those compounds detected in stems, leaves and flowers of Wedelia trilobata. Particularly, flowers had the highest content of polyphenol with 50.62 mg/g extract and the highest content of flavonoid with 55.81 mg/g extract, respectively. These findings highlight that Wedelia trilobatahas potential in isolating allelochemicals.

TÓM TẮT

Sài đất ba thùy (Wedelia trilobata (L) Hitchc) là một loài thực vật xâm lấn, chúng mọc hoang dại tại rất nhiều nơi ở Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu khả năng ức chế nảy mầm hạt của sài đất ba thùy trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết xuất ethanol từ thân, lá và hoa của cây sài đất ba thùy tại nồng độ khảo sát 5 mg/mL có hiệu quả ức chế cao nhất sự nảy mầm đối với hạt cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli L.), hạt xà lách (Lactuca sativa L.) và hạt cải củ (Raphanus sativus L.). Kết quả định lượng các hợp chất polyphenol, flavonoid tổng số cho thấy polyphenol và flavonoid hiện diện ở cả thân, lá và hoa của cây sài đất ba thùy. Hàm lượng polyphenol cao nhất có trong hoa là 50,62 mg/g cao chiết, flavonoid có hàm lượng nhiều nhất ở hoa là 55,81 mg/g cao chiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cây sài đất ba thùy là một loài thực vật hoang dại có tiềm năng trong nghiên cứu về các hợp chất kháng cỏ.

Trích dẫn: Trần Thanh Mến, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Lâm Thảo Quyên, Phan Cúc Phương, Chiêm Thị Ngọc Lê, Nguyễn Đình Hải Yến và Đỗ Tấn Khang, 2019. Nghiên cứu khả năng ức chế nảy mầm hạt của cao chiết xuất từ cây sài đất ba thùy (Wedelia trilobata (L.) Hitchc). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 85-90.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 106-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 41-47
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...