Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
24 (2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Liên kết:

The study was conducted to isolate, select and identify lactic acid bacteria (in fermented products) being able to produce antibacterial bacteriocins. Forty-seven lactic acid bacteria strains were isolated from 23 fermented products including pickled leeks, Kimchi, pickled mustard greens, fermented milk Yakul and Probio. The results showed that most of the isolated bacteria had rod shape and features of lactic acid bacteria such as calatase negative, oxidase negative and Gram positive. The results in the antibacterial test indicated that there were 23 strains which could inhibit Escherichia coli, 25 strains could inhibit Salmonella enterica, 26 strains could inhibit Staphylococcus aureus, 25 strains could inhibit Shingella flexneri and 25 strains could inhibit Vibrio parahaemolitycus. In which, there were 11 strains which could inhibit 4/5 species of tested bacteria. Two strains, that had the highest antibacterial activity, were C.C.5 and C.B.3 which were identified as Lactobacillus reuteri and Lactobacillus plantarum, respectively.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 106-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 41-47
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...