Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 92-100
Tải về

ABSTRACT

Four kinds of organic substrates were able to reduce soil exchangeable Al and to improve soil pH and P availability of acid sulfate soil.  The experiments showed that after three-month incubation of soils with organic substrates, the organic bound Al and Fe significantly increased. The NaOH-P fraction, i.e. chemi-adsorbed P on the surface of oxides and hydro-oxides Al, Fe strongly increased. The ascending order of organic substrates in reducing Al, Fe toxicity and improvement of P availability were: sugarcane filter cake compost > biogas sludge > pig manure > vermicompost. This study showed that application rate of 60 kg P2O5 ha-1 in form of superphosphate had no effect on reduction of Al toxicity and improvement of P availability of studied soils. Maize growing on soils applied with 60 kg P2O5 and full NK showed the symtoms of P deficiency and bad plant growth.

Keywords: organic matter, P availability, acid sulfate soil, chất hữu cơ, Fe, Al

Tilte: Effects of different organic substrates on soil Al, Fe, P fractions and maize growth on acid sulfate soil

TóM TắT

Thí nghiệm trong chậu đặt trong nhà lưới trên bốn loại phân, bốn lần lập lại với liều lượng bón 10 t.ha-1 đều thấy có tác dụng làm giảm hàm lượng Al trao đổi, cải thiện pH, gia tăng hàm lượng P dễ tiêu trên đất phèn sau 3 tháng bón phân hữu cơ. Hiệu quả cải thiện của phân hữu cơ cho thấy có liên quan đến việc gia tăng hàm lượng Al, Fe liên kết với chất hữu cơ, qua đó giúp giảm tính hoạt động của Al và Fe. Tuy nhiên bón các loại phân hữu cơ cũng làm tăng hầu hết các thành phần P khó tiêu trong đất, trong đó dạng P bị hấp phụ bởi các oxide, hydroxide Al, Fe (NaOH-P) chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo thứ tự giảm dần về hiệu quả  đáp ứng cho mục tiêu đề tài, các loại phân nghiên cứu có thứ tự sau: phân bã bùn mía > cặn hầm ủ biogas > phân chuồng > phân trùn. Bón 60 kg P2O5ha-1 dạng superphosphate (Lân Long Thành) không cải thiện đáng kể  độc chất Al và độ hữu dụng P. Bắp trồng trên nền bón 60 kg P2O5 trên đất phèn vẫn biểu hiện triệu chứng thiếu P trên lá và cây sinh trưởng còi cọc mặc dù đã cung cấp đầy đủ các nguyên tố N và K.

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 135-142
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 222-232
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...