Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 80-87
Tải về

ABSTRACT

Phenology of Phyllocnistis citrella Stainton was carried out in Can Tho City and Hau Giang province with three surveys by using synthetic sex pheromone traps. Lure was a rubber septum impregnated with 0.2 mg mixture of Z7,Z11-16:Ald and Z7,Z11,E13-16:Ald at a ratio of 1:3, respectively. Results showed that, in the surveyed regions, P. citrella adult flight was throughout the year with the population dynamic much depending upon rainfall. Male capture was high during the dry and early rainy seasons (from January to May) when rainfall was low, but it was low from late to end of the rainy season (from June to December) when rainfall was high. While the population density curve in Hau Giang province showed three peaks appearing in January, April and August, that of in Can Tho City showed only two peaks appearing in February and April.

Keywords: (Z7,Z11)-7,11-Hexadecadienal, (Z7,Z11,E13)-7,11,13-hexadecatrienal, Phyllocnistis citrella, sex pheromone, monitoring

Title: Survey of the population dynamic of the citrus leafminer, Phyllocnistis citrella Staiton, by using synthetic sex pheromone traps in Can Tho city and Hau Giang province

TóM TắT

Diễn biến quần thể của Phyllocnistis citrella Stainton được khảo sát ở thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Gian) bằng cách đặt bẫy pheromone giới tính tổng hợp. Kết quả khảo sát cho thấy bướm P. citrella hiện diện quanh năm với động thái quần thể phụ thuộc nhiều vào lượng mưa. Số lượng bướm vào bẫy ở mức độ cao từ tháng giêng đến tháng 5 (ở giai đoạn mùa khô và đầu mùa mưa), và thấp từ tháng 6 đến tháng 12 (giai đoạn mưa rất nhiều).  Trong khi số lượng bướm vào bẫy ở khu vực thành phố Cần Thơ chỉ tạo thành hai cao điểm vào tháng hai và tháng 4 thì số lượng bướm vào bẫy ở vùng Châu Thành, Hậu Giang lại tạo thành ba cao điểm vào tháng giêng, tháng 4 và tháng 8.

Từ khóa: (7Z,11Z)-7,11-hexadecadienal, (7Z,11Z,13E)-7,11,13-hexadecatrienal, Phyllocnistis citrella, pheromone giới tính, diễn biến quần thể

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...