Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
71 (2017) Trang: 55-61
Tạp chí: Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

The effect of subcritical water (SCW) pretreatment on cellulose recovery of water hyacinth was investi- gated in this study. Before SCW treatment, cellulose and hemicellulose contents of dried water hyacinth sample were 25.0% and 11.0%, respectively. After being treated at 165 °C and 50 bar for 30 min with a water to dried sample ratio of 10:1 (ml/g), cellulose content in the treated sample was 68.2% which is 131.5% of the untreated sample. Pretreatment using H 2 SO 4 was also carried out in order to understand the effect of the chemical on lignocellulose degradation and compare it with that of SCW pretreatment. The results revealed that SCW treatment was an environmentally friendly method to recovery cellulose and remove lignin from water hyacinth which is promising for bioethanol production. The effects of SCW treatment on the composition and structure of water hyacinth were studied by TGA, FTIR and SEM.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 144-147
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 157-162
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...