Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 98
Tạp chí: The 2rd International Conference on Computational Science and Engineering
Liên kết:

Employing molecular dynamics simulation to study the thermodynamic properties of liquid metal, Nickel, we find the existence of surface-induced layering at 1220K (this temperature is very close to the phase transition temperature between supercooled liquid and solid of this system, 1190K). We find that the particle density is enhanced and the length of model in the z direction (where the density is oscillated) of this system is strongly shrunk at this temperature. In addition, some close?packed structures (HCP and FCC) also dominate in the system at this temperature. Because of the appearance of layering structure at the liquid ? vapor interface, we believe that our results support the I. Iarlori?s theory, which explains the cause of layering structure formation. However, these results also show that this layering structure will be lost when the temperature of system is increased, which may be the consequence of thermal capillary waves.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 25-32
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 272-280
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...