Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 272-280
Tải về

Abstract

In this work, the nanoparticle size of Fe3O4 is independent on changing the concentration(s) of FeCl2 and FeCl3, and the equivalent coefficient of reaction. The average particle size is ranging from 18nm to 22nm. The product exhibit superparamagnetic property at room temperature and the saturation magnetization of the products are in the range from 47,8 (emu/g) to 62 (emu/g).

Keywords: iron oxide nanoparticles Fe3O4, superparamagnetic, applications in biomedicine

Title: Investigating the effect of concentration of material chemicals on the size and the magnetization of nanoparticles Fe3O4

Tóm tắt

Mục đích của chúng tôi là khảo sát ảnh hưởng nồng độ tiền chất vào kích thước và tính chất từ của các hạt nano oxide sắt từ Fe3O4 bằng phương pháp đồng kết tủa. Chúng tôi nhận thấy rằng kích thước tinh thể và từ tính của các hạt gần như không phụ thuộc vào sự thay đổi hệ số đương lượng, và nồng độ các muối sắt ban đầu. Sản phẩm có tính chất siêu thuận từ ngay cả ở nhiệt độ phòng, từ độ bảo hòa khoảng từ 47,8 (emu/g) đến 62 (emu/g) và lực kháng từ gần như bằng không. Kích thước hạt có sự phân bố hẹp, với giá trị trong khoảng 18nm đến 22nm.

Tư? kho?a: nano oxide sắt từ, hệ số đương lượng, cỡ hạt, siêu thuận từ, nồng độ tiền chất

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 25-32
Tải về
(2014) Trang: 98
Tạp chí: The 2rd International Conference on Computational Science and Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...