Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 219-224
Tải về

Astract

Research on the effects of salinity on growth and osmoregulation of Snakeskin gouramy (Trichogaster pectoralis Regan, 1910) fingerling stage was conducted at the College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University. The research including two experiments: (i) researching the effects of salinity on growth and (ii) the osmoregulation of Snakeskin gouramy fingerling stage.

The results showed that in the first two week, growth of fish of control treatment was higher than other treatments (1.43g/fish) and significantly differences (p<0.05). In the 3rd week showed, the higher in weight of fish at control and 5? and 7? treatment (4.41, 4.17 and 3.52 g/fish) was not significantly differences (p>0.05) but significantly differences (p<0.05) with others. Growth of fish at 5? and 13? were not significant differences (p?0.05) but significantly differed with others. At the final (4 weeks), growth of fish (in weight) at control treatment, 5? and 7? treatment were higher (5.93, 5.50 and 5.38 g/fish) and differed significantly with others (p<0.05).

Results from researching osmoregulation shown that osmoregulation of fish and water increase with salinity, isotonic of Snakeskin gouramy with enviroment in 12? (345,67 mOsm and 348,33 mOsm), osmoregulation of control was 266,83 mOsm differed with others but higher than osmoregulation of freshwater. No difference of Osmoregulation of fish between 2? and 4? treatment (284.50 and 287.67 mOsm), and between 6? (294.67 mOsm) and 8? (302.33 mOsm) was also no difference too. But the Osmoregulation of fish at 10? and 12? were significantly differed each other (318.83 mOs and 345.67 mOsm) and with  others.

Keywords: Snakeskin gouramy, salinity, osmoregulation

Title: The effetcs of salinity on growth and osmoregulation of Snakeskin gouramy (Trichogaster pectoralis Regan, 1910)

TóM TắT

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn tới sinh trưởng và điều hòa áp suất thẩm thấu của cá Sặc rằn (Trichogaster pestoralis) được thực hiện tại khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu bao gồm hai thí nghiệm: (i) nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn tới sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Sặc rằn và (ii) sự điều hòa áp suất thẩm thầu cùa cá sặc rằn giống ở độ mặn khác nhau. Đã sử dụng phương pháp đang được ứng dụng trong nghiên cứu sinh học và sinh lý cá.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng trưởng của cá giảm khi độ mặn của môi trường tăng. Trong hai tuần đầu, sinh trưởng của cá ở nghiệm thức đối chứng cao nhất và khác biệt so với sinh trưởng của cá ở các nghiệm thức còn lại. ở tuần thứ ba và thứ 4, tăng trưởng của cá ở nghiệm thức đối chứng, 5?, 7? không khác biệt (p>0,05) nhưng khác biệt so với tăng trưởng của cá ở các nghiệm thức còn lại (p<0.05).

Kết quả nghiên cứu về điều hòa áp suất thẩm thấu của cá cũng cho thấy áp suất thẩm thấu của cá tăng theo độ mặn của mội trường. Điểm đẳng áp của cá Sặc rằn (4 tuần tuổi) được thiết lập tại độ mặn của môi trường là 12 ? (345,67 mOsm and 348,33 mOsm).

Từ khóa: độ mặn, áp suất thẩm thấu, sinh trưởng cá Sặc rằn

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 204-210
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 54-58
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 64-69
Tải về
01 (2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...