Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 93-98
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/05/2013

Ngày chấp nhận: 29/10/2013

 

Title:

Fabrication of hierarchical nanospheres of ZnS  by microwave-assisted method

Từ khóa:

Hình cầu nano hierarchical, que nano, vi sóng

Keywords:

Hiearchical nanospheres, nanorods, microwave

ABSTRACT

ZnS nanocrystallites have been successfully prepared by using sodium thiosulfate (Na2S2O3) and zinc chloride as starting materials. Hierarchical nanospheres of ZnS were formed when ZnS nanocrystallites were irradiated by microwave in 15 or 60 minutes, at 100oC. The obtained ZnS nanopowder was characterized by X-ray diffraction (XRD), Energy-dispersive X-ray spectrometry (EDS) and field emission scanning electron microscope (FESEM) to determine the crystal lattice structure, lattice composition and average crystal size. Optical properties of ZnS powder were studied by means of photoluminescence excitation (PLE) and photoluminescence (PL) spectra. PLE spectra of  those samples showed  emitted band in the range of  about 280-350 nm which was about 65 nm blue-shift from the absorption of bulk ZnS at 344 nm, that indicated the quantum confinement effects. PL spectra of the samples centered at 350-650 nm. PL spectrum of hiearachical nanospheres had an emission peak at 453 nm, which was about 15 nm red-shift from the emission peaks at 438 nm of the formed ZnS nanoparticles.

TóM TắT

Các hạt nano tinh thể ZnS được chế tạo với vật liệu ban đầu là sodium thiosulfate (Na2S2O3) và ZnCl2. Hình cầu nano hierarchical ZnS được tạo thành khi các hạt nano tinh thể ZnS được chiếu xạ vi sóng (Microwave - MW) trong thời gian 15 và 60 phút, ở nhiệt độ 100 oC. Sản phẩm bột nano ZnS được đo nhiễu xạ tia X (XRD), tán sắc năng lượng (EDS), ảnh hiển vi điện tử quét (FESEM) xác định cấu trúc mạng, kích thước, hình thái học của tinh thể. Tính chất quang của mẫu bột ZnS cũng được nghiên cứu bằng phổ kích thích huỳnh quang và phổ huỳnh quang. Phổ kích thích huỳnh quang của các mẫu này có dải phổ  ~280-350 nm, có một dịch chuyển xanh (blue shift) ~65 nm về phía năng lượng cao so với đỉnh phổ kích thích của vật liệu ZnS khối là  ~344 nm, thể hiện sự giam giữ lượng tử. Phổ huỳnh quang của các mẫu này có vùng phổ rộng ~350-650 nm. Đỉnh huỳnh quang của hình cầu nano hierarchical ở tại đỉnh 453 nm dịch chuyển đỏ (red shift) ~15 nm so với đỉnh huỳnh quang của các hạt nano ZnS chế tạo được.

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 1-6
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 120-124
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 59-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 91-96
Tải về
(2015) Trang: 481-484
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
(2013) Trang: 719-723
Tạp chí: The 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS & APPLICATIONS (ICPA-7), 26-29 November 2012. Ho Chi Minh city, Vietnam
9 (2011) Trang: 521
Tạp chí: Surface Science and Nanotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...