Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 65-70
Tải về

ABSTRACT

Thirty-two bacterial isolates capable of degrading 2,4-D were isolated from rice fields in Tien Giang and Soc Trang. Based on Box-PCR genomic fingerprinting, these isolates represented ten different strains. 16S-rRNA gene sequencing showed that all strains were ?-Proteobacteria, Burkholderiales, Burkholderiaceae and were identified as Cupriavidus sp. ST1, Burkholderia sp. ST4, Cupriavidus sp. ST7, Cupriavidus sp. ST10, Burkholderia sp. ST14, Cupriavidus sp. TG2, Cupriavidus sp. TG3, Cupriavidus sp. TG16, Ralstonia sp. TG26, and Burkholderia sp. TG27. In mineral salt medium supplemented with 2,4-D (500mg.l-1) as a sole carbon source, HPLC analysis indicated that Cupriavidus sp. TG2 was the most active 2,4-D degrader.

Keywords: 2,4-D, isolation, Box-PCR, 16S-rRNA gene, high performance liquid chromatography, biodegradation, Cupriavidus, Ralstonia, Burkholderia

Title: 2,4-D degrading bacteria in rice fields in Tien Giang and Soc Trang

TóM TắT

Ba mươi hai dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy 2,4-D được phân lập trong đất lúa ở Tiền Giang và Sóc Trăng. Phổ điện di sản phẩm Box-PCR chứng tỏ chúng thuộc mườidòng vi khuẩn khác nhau. Kết quả giải trình tự gen 16S-rRNA cho thấy các dòng vi khuẩn đều thuộc lớp ?-Proteobacteria, bộ Burkholderiales, họ Burkholderiaceae và được định danh lần lượt là Cupriavidus sp. ST1, Burkholderia sp. ST4, Cupriavidus sp. ST7, Cupriavidus sp. ST10, Burkholderia sp. ST14, Cupriavidus sp. TG2, Cupriavidus sp. TG3, Cupriavidus sp. TG16, Ralstonia sp. TG26, và Burkholderia sp. TG27. Trong môi trường tối thiểu có bổ sung 2,4-D (500mg.l-1) như là nguồn carbon duy nhất, kết quả phân tích sắc ký lỏng cao áp cho thấy dòng Cupriavidus sp. TG2 có khả năng phân hủy 2,4-D nhanh nhất.

Từ khóa: 2,4-D, phân lập, Box-PCR, gen 16S-rRNA, sắc ký lỏng cao áp, sự phân hủy sinh học, Cupriavidus, Ralstonia, Burkholderia

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 136-144
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 75-81
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 80-88
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 99-103
Tải về
660.6 - dc23 (2021) Trang: 988-992
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2021
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...