Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 101-109
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 10/09/2017

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

Investigation on sexual maturity of redtail botia (Botia modesta Bleeker, 1865) with different stocking densities

Từ khóa:

Cá heo, mật độ nuôi vỗ thành thục

Keywords:

Redtail Botia; Sexual maturity and Socking densities

ABSTRACT

Study were 3 treatments (NT) with different stocking densities: 0.5 kg/ m3; 1 kg/m3 and 1.5 kg/ m3. After 5 months, the results have showed that temperature, pH and oxygen in the culture pond were always within acceptable range for sexual maturation stage. Maturity coefficient ratio for females in NT3: 1.5 kg / m3 (4.31%) was significantly different (p <0.05) compared to NT1: 0,5 kg/m3 (2.04%). The highest proportion of sexual maturation was in the NT2 with 73.3 ± 10.33% and the lowest in NT1 (46.67 ± 10.33%) in May. There was significantly different in NT2 and NT3 (p <0.05) compared to NT1. The Vitellogenin (Vg) the lowest in phase V (2.59 μg ALP/ml protein) and the highest in phase III (3.73 μg ALP/ml protein). Protein concentrations in muscle and liver were highest in January (5.12 - 7.35 and 7.58 - 21.9 mg protein/g fresh samples), the lowest in April (4.15 - 4.50 and 7.34 - 10.3 mg protein/g fresh sample).

TÓM TẮT

Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục cá heo được thực hiện với 3 nghiệm thức (NT) mật độ là 0,5 kg/m3; 1 kg/m3 và 1,5 kg/m3. Thức ăn nuôi vỗ trong thí nghiệm là tép trấu. Sau 5 tháng nuôi vỗ đạt kết quả như sau: Nhiệt độ, pH và ôxy trong ao nuôi vỗ luôn nằm trong khoảng thích hợp để cá heo thành thục sinh dục. Hệ số thành thục của cá cái ở nghiệm thức 1,5 kg/m3 (4,31%) khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm thức 0,5 kg/m3 (2,04%). Tỷ lệ cá heo thành thục cao nhất ở NT2 (1 kg/m3) là 73,3% và thấp nhất ở NT1 (0,5 kg/m3) là 46,67% vào tháng 5. Sức sinh sản tương đối của cá heo ở NT2 (1 kg/m3) và NT3 (1,5 kg/m3) khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với NT1 (0,5 kg/m3). Hàm lượng Vitellogenin (Vg) thấp nhất ở giai đoạn V (2,59 µg ALP/mg protein) và cao nhất ở giai đoạn III (3,73 µg ALP/mg protein). Hàm lượng protein trong cơ và gan lớn nhất ở tháng 1 (5,12 – 7,35 và 7,58 – 21,9 mg protein/g mẫu tươi), nhỏ nhất ở tháng 4 (4,15 – 4,50 và 7,34 – 10.3 mg protein/g mẫu tươi).

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Hiệu, Dương Nhựt Long và Lam Mỹ Lan, 2018. Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục cá heo (Botia modesta Bleeker, 1865) với các mật độ khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 101-109.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 264-272
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 39-49
Tải về
7 (80) (2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...