Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 39-49
Tải về

ABSTRACT

The current study was conducted in night paddy fields with areas ranged from 3.000-5.000 m2 in Long My and Vi Thuy districts, Hau Giang province. Three treatments of stocked fish compositions including 15, 20 and 25% of Vietnamese and Hungarian common carps; 50, 40 and 30% of tilapia; 10% of kissing gouramy and 10% of silver carp. The stocking density was 2 fingerlings/m2 for all treatments.

In all treatment, the water quality parameters fluctuated in the suitable ranges for fish growth normally. However, transparency (8.3-9.3 cm) and DO (2.76-3.30 mg/l) decreased at the end of culture period. Chlorophyll-a in these fields were low, ranging from 9.63 to 26.5 mg/m3. The daily growth rates of Vietnamese carp, Hungarian carp, tilapia, snakeskin gourami, and silver carp was 1,28; 1,48; 1,01; 0,3, and 1,09g/day,  respectively. Survival rates and productivity of Vietnamese carp, Hungarian carp, tilapia, snakeskin gourami, and silver carp were 11,9% and 107 kg/ha; 16,4% and 186 kg/ha; 27,4% and 407 kg/ha; 31,9% and 36,4 kg/ha; and 46,3% and 182 kg/ha. There was an significant difference in productivity ofVietnam?s carp andHungary?s carp in 3 treatments. The productivity from the first to the third treatments were 1.006 kg/ha; 920 kg/ha; and 836 kg/ha, respectively. Profit and benefit-cost ratio in the first and second experiments were significantly higher than those in the third treatment. Hungary?s carp performed many advantage characteristics thanVietnam?s carp, The Hungarian carp could  be possibly replaced the Vietnamese carp in rice-fish integrated system.

Keywords: rice-fish; Common carp

Title: The evaluation of growth, survival rate, and productivity of common carp (Cyprinus carpio Linaeus, 1758) in the rice-fish integrated system

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện trong chín ruộng lúa có diện tích từ 3.000-5.000 m2 tại hai huyện Long Mỹ và Vị Thủy thuộc tỉnh Hậu Giang từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2009. Nghiên cứu gồm 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, các loài cá thả nuôi bao gồm chép Việt, chép Hungary với tỉ lệ là 15%, 20% và 25%; cá rô phi với tỉ lệ 50%, 40% và 30%; cá sặc rằn và cá mè trắng là 10%. Mật độ thả nuôi trong thí nghiệm là 2 con/m2 ở tất cả các nghiệm thức.

Trong các ruộng thí nghiệm thì các yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp cho cá cho sinh trưởng bình thường của cá. Tuy nhiên, độ trong (8,3-9,3 cm) và oxy hòa tan  (2,76-3,30 mg/l) giảm thấp vào cuối vụ nuôi, Chlorophyll-a trong ruộng thí nghiệm thấp (9,63-26,5 mg/m3). Tăng trưởng ngày của cá chép Việt, chép Hungary, rô phi, sặc rằn và cá mè trắng ở các nghiệm thức thí nghiệm lần lượt là 1,28; 1,48; 1,01; 0,3 và 1,09 g/ngày. Tỉ lệ sống và năng suất cá chép Việt, chép Hungary, rô phi, sặc rằn và cá mè trắng ở các nghiệm thức thí nghiệm lần lượt là 11,9% và 107 kg/ha; 16,4% và 186 kg/ha; 27,4% và 407 kg/ha; 31,9% và 31,9 kg/ha; 46,3% và 182 kg/ha. Năng suất chép Việt và chépHungary khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) ở ba nghiệm thức. Năng suất cá ở 3 nghiệm thức lần lượt là 1.006 kg/ha; 920 kg/ha và 836 kg/ha. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận ở nghiệm thức 1 và 2 khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) so với nghiệm thức 3. Cá chépHungary có những đặc tính ưu việt hơn so với cá chép Việt nên có thể thay thế cá chép Việt trong mô hình lúa cá kết hợp.

Từ khóa: lúa - cá; cá chép

Các bài báo khác
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 101-109
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 264-272
Tải về
7 (80) (2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...