Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 42-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Use of natural plant extracts in batter coating nobashi shrimp product from shrimp by-product

Từ khóa:

Dịch chiết tự nhiên từ thực vật, tôm tẩm bột, tôm Nobashi, tôm thứ phẩm, gelatin, bột bắp, gluten

Keywords:

Natural plant extracts, batter coating shrimp, Nobashi shrimp, shrimp by-product, gelatin, corn starch, gluten

ABSTRACT

The effects of using some food additives includes gelatin: corn flour, gluten: corn flour, gelatin: gluten to the textural characteristic of shrimp paste as well as types and rate of natural extracts from plants such as pandan?s leaf, citronella?s leaf and garlic; the rate of Nobashi shrimp:batter coating mixture on quality of batter coating Nobashi shrimp product were studied. The results showed that shrimp paste obtained good texture in cutting force and gel strength in addition of 1.2% gelatin: 6% corn flour. Adding extract from pandan?s leaf with the rate of 20% to batter coating mixture and soaking with the rate 1:1.5 of Nobashishrimp: batter coating mixture which produces high sensory and suitable batter coating thickness of batter coating Nobashi shrimp product.

TóM TắT

ảnh hưởng của việc sử dụng phụ gia cải thiện cấu trúc bao gồm (gelatin: bột bắp; gluten: bột bắp; gelatin: gluten) đến đặc tính cấu trúc của paste tôm cũng như ảnh hưởng của các loại và tỷ lệ dịch chiết tự nhiên từ thực vật như (lá dứa, lá sả và tỏi), tỷ lệ tôm Nobashi: dịch bột đến chất lượng sản phẩm tôm Nobashi tẩm bột đã được nghiên cứu. Các kết quả thí nghiệm cho thấy, paste tôm có cấu trúc tốt nhất được thể hiện qua lực cắt và độ bền gel nhờ vào tác động của việc bổ sung 1,2% gelatin: 6% bột bắp. Bổ sung dịch chiết lá dứa với tỷ lệ 20% vào dung dịch bột và tẩm bột với tỷ lệ tôm Nobashi: dịch bột là 1:1,5 cho sản phẩm tôm Nobashi tẩm bột đạt giá trị cảm quan tốt nhất và chiều dày lớp áo bột thích hợp nhất.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 160-167
Tải về
03 (2019) Trang: 214-224
Tạp chí: International Journal of Food Science and Agriculture
(2015) Trang: 224
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 225
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2014) Trang: 54
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
4 (2014) Trang: 79
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...